GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzünde varoluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her ilim yolcusu için bir gerekliliktir. Bu doğrultuda uzunca bir zamandır devam eden İLEM Eğitim Programı, insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanıma ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sunmayı amaçlamaktadır.

İLEM Eğitim Programı üç sene süren üç kademeden müteşekkildir. Programın içeriği katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmaya yöneliktir. Program boyunca katılımcılara;

Birinci kademede

 • Tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırmayı,
 • İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtmayı,
 • İlmî çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırmayı,
 • Temel düzeyde okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı,

İkinci kademede

 • İktisadi, siyasi, toplumsal ve kültürel bir bakış açısı kazandırmayı,
 • İlmî çalışma ahlakı ve disipliniyle ekip çalışması becerisini kazandırmayı,
 • İleri düzeyde okuma, çözümleme ve temel düzeyde yazma becerisi kazandırmayı,

Üçüncü kademenin yapısı ilk iki kademeden bir miktar farklılık göstermektedir. Bu kademenin programı birebir öğrenci - danışman çalışması olarak düzenlenmiştir. Öğ­rencilere çalışmak istedikleri alanlara göre danışmanlar tayin edilir ve bu danışmanlar nezaretinde akademik ha­yata hazırlanırlar.

 • Öğrencilerin ihtisas alanlarını belirlemelerini sağlamayı,
 • İhtisas çalışmalarında ihtiyaç duyacakları yöntemsel bilgi ve becerileri kazandırmayı,
 • Kurumun ihtisas çalışmalarına katılmalarını sağlamayı,
 • İlmî bilgi ve yöntemleri kullanarak değerlendirme ve karşılaştırma yapabilme, bilimsel ürünler ortaya koyabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programında ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların verdiği seminerlerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da yer almaktadır. Ayrıca Eğitim Programı, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı seminerleri de kapsamaktadır.

İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz ve Bahar dönemlerinde onar hafta sürmektedir. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı seminer vardır. Eğitim Programı kapsamında I. ve II. kademe katılımcıları en az on iki farklı seminer dersine katılırken, III. kademede ise danışmanlar eşliğinde en fazla dörder kişiden oluşan gruplarla ihtisas çalışmalarına yoğunlaşmaktadırlar. Katılımcılar program çerçevesinde pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.

İLEM, on iki yıllık tecrübesiyle Eğitim Programı’nı farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Programın temel amaçlarından birisi katılımcıların okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak bir donanım kazanmalarıdır. Programda merkezi konumda yer alan danışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımının yanı sıra kişisel gelişimi için de rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. Programda her öğrenci grubu (7–10 kişi) yıl boyunca çalışmalarını bir danışman nezaretinde sürdürmektedir.

 

İLEM Eğitim Programı’na katılmak isteyen lisans öğrencileri, öğrenci kabul tarihleri arasında yapacakları başvurunun ardından gerçekleştirilecek mülakat neticesinde programa katılmaya hak kazanmaktadırlar.

DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe1
Güz Dünya Tarihini Yeniden Okumak Tahsin Görgün
Tarih : 25 Ekim 2014
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Düşüncesine Giriş İbrahim Halil Üçer
Tarih : 27 Ekim 2014
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu Lütfi Sunar
Tarih : 27 Ekim 2014
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar İslam Medeniyetin Oluşumu Tahsin Görgün
Tarih : 21 Şubat 2015
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslami İlimlere Giriş Necmettin Kızılkaya
Tarih : 21 Şubat 2015
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Türkiye'de Modernleşme Vahdettin Işık
Tarih : 21 Şubat 2015
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe2
Güz Batı Düşüncesi Tarih : 25 Ekim 2014
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Çağdaş Dünya Siyaseti Süleyman Güder
Tarih : 25 Ekim 2014
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Tarih Felsefesi ve Yazıcılığı Teyfur Erdoğdu
Tarih : 25 Ekim 2014
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar Çağdaş İslam Düşüncesi Halil İbrahim Yenigün
Tarih : 21 Şubat 2015
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Türkiye'de Toplum ve Siyaset Mahmut Hakkı Akın
Tarih : 21 Şubat 2015
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Uluslararası Ekonomi Politik Tarih : 21 Şubat 2015
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe3
Güz Akademik Yazım Teknikleri İlhan Süzgün
Tarih : 11 Ekim 2014
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM