Tahsin Görgün

Lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül¬tesinde “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve İlim Felsefesi” başlık¬lı bitirme teziyle tamamladı. Freie Universität Berlin’de “Sprache, Handlung und Norm” (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye döne¬rek İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi)’da araştırmacı olarak ça¬lışmaya başladı. 2005-2007 yılları arasında Almanya’da Frankfurt Goethe Üniversi¬tesinde ve Viyana Üniversitesinde misafir hoca olarak bulundu. Temel ilgi alanları arasında fıkıh usulü, Osmanlı dönemi ve Maverâünnehir ağırlıklı olmak üzere İslam düşüncesi tarihi; felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih, si¬yaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları; Kur’an araştırmaları; Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri; Alman idea¬list felsefesi ve hermeneutik gibi konular yer almaktadır. Tahsin Görgün hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.