İslam Siyaset Düşüncesi Projesi

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi

Türkiye’deki ilmi yapılanma muhtelif sebeplerden ötürü kendi kültür mirasının önemli bir parçasından uzak durmaktadır. Özellikle modern dönem öncesi mirasımıza dair bilgi eksikliği son derece vahim durumdadır. Bu sebeple, günümüz İslâm dünyasının düşünce tarihi tasavvuru eksiktir. Modern öncesi dönemin bilinmeyişi zihni kopukluğa sebep olmuştur. Bu kopukluk zihin haritamızı belirleyen kavram dünyamızda da görünmektedir. Klasik dünyayı şekillendiren ilim geleneğinin keşfi ve ihyası muhakkak onun kendine has kavram dünyasıyla gerçekleşecektir. Bu tespitin ötesine geçip somut adımlar atmak için İslam düşüncesinin farklı disiplinlerinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Söz konusu alanlardan bir tanesi de genelde “siyaset düşüncesi” özelde ise “İslam siyaset düşüncesi”dir.

İLEM İslam Siyaset Düşüncesi Projesi ile  İslâm siyaset düşüncesinin modern ile klasik dönemleri arasındaki sürekliliğin sağlanmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, İslâm’ın modern öncesi dönemde tartışılan meselelerinin yeniden kazanılarak gündem haline getirilmesi ve dönemin kavramlarının süreklilik sağlanacak şekilde yeniden yorumlanması projenin temel amaçları arasındadır.

Proje kapsamında 17 Aralık 2016’da gerçekleştirilen İslâm Siyaset Düşüncesi Çalıştayı ile, İslâm siyaset düşüncesini ele almanın imkânlarını irdelenmiş ve İslâm siyaset düşüncesi özelindeki yöntemsel problemlerin çözüme kavuşturulması için istişareler gerçekleştirilmiştir. İslam Siyaset Düşüncesi alanında uzman onlarca akademisyenin yanı sıra doktora ve yüksek lisans düzeyinde öğrenciler tarafından da takip edilen çalıştay ayrıca sonraki çalışmalara örnek teşkil edecek akademik bir üslubun inşasını hedeflemiştir.

Projenin ilerleyen safhalarında İslâm siyaset kültürüne ait mirasın telif ve tercüme ile akademik çalışmalarda kullanılabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda halihazırda süren kataloglama çalışması ile Miladi 7. Yüzyıl ila 20. Yüzyıl arasında İslam siyaset düşüncesi kapsamında ortaya çıkan Türkiye kütüphanelerinde yazma olarak ya da elektronik ortamda bulunan Arapça, Türkçe ve Farsça eserler kataloglanacaktır. Bu çalışmalar, İslam siyaset düşüncesini anlama çabalarına önemli açılımlar getirecektir.

Proje ayrıca şunları hedeflemektedir:

- Türk ve İslâm dünyasına siyaset düşüncesi alanında yeni imkânlar ve araştırma alanları açmak; çalışmaların belirli yöne ve alanlara teksif edilmesini sağlayarak daha verimli eserler üretilmesine vesile olmak,

- İslâm siyaset düşüncesine ait mirası, akademik çalışmalarda kullanılabilir hale getirmek,

- İslâm düşüncesi araştırmalarıyla ilgili yöntemsel sorunları İslam siyaset düşüncesi özelinde ortaya koymak,

- Söz konusu alanda örnek teşkil edecek ve standart oluşturacak, akademik metodoloji ve üslûba sahip çalışmalar yapmak.