GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Mart 2018

İnsan ve Toplum 2. Sayı

İlk sayısı Haziran 2011’de çıkan İnsan ve Toplum dergisinin ikinci sayısı yayımlandı. İnsana ve topluma dair problemleri birbiriyle ilişkili bir biçimde, disipliner sınırlara hapsolmadan ele alan İnsan ve Toplum, ikinci sayısında da sosyal, beşerî ve dinî bilimler alanında yapılan önemli çalışmalara yer veriyor. Özgün ve eleştirel çalışmaları yayım­lamayı kendisine ilke edinen derginin bu sayısında, Osman Demir’in, Osmanlı coğrafyasında Batı kaynaklı akımların hızla yayılmaya başladığı bir dönemde yaşayan Abdullah Cevdet’in din algısını ele aldığı “Doktor Abdullah Cevdet’te Din Algısı” başlıklı makalesi yer alıyor. Demir, makalesinde yaptığı çalışmalarla Cumhuriyet dönemi din politikalarını ve toplumun din anlayışını önemli ölçüde etkileyen Abdullah Cevdet’in dini konu ve kavramlar üzerinde ciddi tereddütlere ve yıkıcı etkilere sebebiyet veren bir sorgulama tarzını benimsediğini gösteriyor. Lütfi Sunar ise “Klasik Sosyolojinin Şarkiyatçı Kaynakları: Marx ve Weber’in Karşılaştırmalı Bir İncelemesi” isimli makalesinde, Marx ve Weber’in, aralarındaki pek çok epistemolojik ve siyasi farka rağmen modern toplumu açıklarken Doğu toplumlarını kullanmada ve bunu gerçekleştirirken de şarkiyatçı kaynakları sorgulamaksızın kullanmada ortak olduklarını belirtiyor.

Yalçın Çetinkaya’nın hazırladığı “Mevlevilikte Müzik Felsefesi: Mesnevî’de Aşk, Mûsikî, Ney” isimli ça­lışmada, Mevlevîlikte semânın ve neyin yeri ele alınıyor ve aşk etrafında gelişen müzik felsefesi inceleniyor. Zeynep Yıldız ise “14. Yüzyılda Musiki Tasavvuru: Hasan Kâşânî’nin “Kenzü’t Tuhaf” Adlı Eseri” başlıklı makalede, 14. Yüzyılda Hasan Kâşânî tarafından yazılmış Kenzü’t Tuhaf isimli Farsça musiki risalesi üzerinden dönemin musiki anlayışı, nazariyatı ve sazları konusu tartışılıyor. Gökhan Umut, “2001 Sonrasında Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İstihdam: Türkiye’deki İşsizliğin Dinamikleri” isimli makalesinde, bazı iktisat teorilerinin ilham ettiğinin aksine mezkûr dönemde işsiz­lik ile büyüme arasında net bir ilişkinin olmadığını öne sürüyor. Halil Aldemir ise “İhtilaf Çözümleme Yöntemi Olarak Mübâhele” başlık­lı makalesinde konunun temel kav­ramları olan ihtilaf ve mübâhele kelimelerinin sözlük manaları, terim anlamları ve Kur’ân’daki kul­lanımları ele alındıktan sonra ilk mübâhele çağrısı, tarihî bağlamı ile birlikte işleniyor.

“Muhammad Asad between Religion and Politics” başlığı ile Talal Asad, İnsan ve Toplum’un bu sayısına değerlendirme makalesiyle katkıda bulunuyor.

Özgün makaleler ve değerlendirme yazılarının yanı sıra akademik paylaşım ve gelişimin ilk şartı olan eleştiri kültürünü yerleştirmek amacıyla İnsan ve Toplum’un sayfalarında çok sayıda kitap değerlendirmesine de yer veriliyor. Özellikle Türkiye’de telif edilen eserlere ilişkin değerlendirmelerle birbirini dik­kate alarak gelişen bir akademik muhitin meydana gelmesi hedefleniyor.

Özellikleri:
Yayın Sekreteri:
Ümit Güneş
Editör:
Lütfi Sunar