GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Vahdet-i Vücûd Öğretisine Giriş: Temel Metinler II

Hoca: Ercan Alkan

Vahdet-i vücud konusunu tasavvuf literatürünün ilgili metinleri eşliğinde değerlendirmeye çalışmak, okuma grubunda gözetilen öncelikli amaçtır. Bu dönem okuma grubunda özellikle vahdet-i vücudla irtibatlı dinî ve felsefî mesâil/sorunlar üzerinde durulacaktır. Mesâil düzeyinde vahdet-i vücud öğretisinin kapsamına giren hususların büyük bir kısmına İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde yer verilmiştir. Bu sebeple kimi şârihler söz konusu mesâilin Fusûs metni ile irtibatını göstermek maksadıyla mukaddime metinleri kaleme almışlardır. Ahmed Avni Konuk’un Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi bu geleneğin ilgi çekici örneklerindendir. İbnü’l-Arabî ve vahdet-i vücud ekolünün varlık-yokluk, varlık mertebeleri gibi ontolojiye; din, şeriat, şeriatların farklılığı, peygamberlik gibi teolojiye;ölüm, kıyamet, cennet-cehennem gibi eskatolojiye ilişkin meselelere yaklaşımları Ahmed Avni Bey’in mukaddimesi merkeze alınarak tartışılmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
08 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
26 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği