GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

STK'larda Yönetim ve Kurumsallaşma

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda yaşanan değişimler tüm kurumları etkilediği gibi sivil toplum alanı ve sivil toplum kuru­luşlarını da derinden etkilemektedir. Bu değişimlere bağlı ola­rak sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanları da değişmekte, çeşitlenmekte ve genişlemektedir. Yerel ve ulusal faaliyet yürü­tenler yanında, küresel ölçekte faaliyet yürüten STK’ların da sa­yısı artmaktadır. Fakat birtakım sorunlar da devam etmektedir. Genel olarak bakıldığında sivil toplum kuruluşlarının;kurumsal­laşmada istenen seviyeye ulaşamadığı, yönetim tarzlarında iyi­leşme ihtiyacı olduğu, ücretli çalışan ve gönüllülerin kurumlara çekilmesi ve kurumda tutulmasında zorluklar yaşandığı, finan­sal kaynaklara ulaşmada ve kaynakların verimli kullanılmasında etkin olunamadığı sıkça dile getirilen sorunlar arasındadır. Bu yüzden sivil toplum kuruluşlarının niceliksel artışının nitelik ar­tışına dönüşmesi ihtiyacı dikkat çekmektedir. STK’ların değişen koşullar ve faaliyet alanlarındaki büyümeye bağlı olarak örgüt­lenme ve çalışma biçimlerini güncellemeleri gerekmektedir. Günümüzde sivil toplum kuruluşları stratejik tercihler, organi­zasyonel yapı, finansal kaynaklar ve insan kaynağı bakımından değişime ihtiyaç duymaktadır. Böyle bir süreçte sivil toplum kuruluşları toplumsal değişim ve dönüşümlerin önemli aktörle­ri olarak faaliyetlerine devam edebilmeleri için öncelikle kendi organizasyon ve yönetim anlayış ve uygulamalarında gerekli değişimi yapmaları uygun olacaktır. Bu derste yukarıda ortaya konulan çerçeveyi dikkate alarak STK’larda yönetim ve kurum­sallaşma konusu ele alınmaktadır. STK’ların gönüllülük temelli kurumlar olduğunun farkında olarak, bu kurumların sistemli ve verimli çalışması ve sürekliliği sağlaması üzerinde durulacaktır. Dersler karşılaştırmalı bir perspektifle ele alınmakta, örnek olay ve uygulamalarla zenginleştirilmektedir.

Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar:

1.     Erdoğmuş, N. (2018).Sivil Toplum Kuruluşlarında Değişim Yönetimi ve Kurumsallaşma. Umran, Sayı 284. ss.28-32

2.     Özer, M. S. Sokolowski, S. W.  Haddock, M. A. ve Lester M. Salamon, L. M. (2016). "Turkey’s Nonprofit Sector in Comparative Perspective." Baltimore, MD: Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies,  Available at ccss.jhu.edu.

3.     Salamon, L.M., Sokolowski, S.W., Haddock, M. A. ve Tice, H.S. (2012). The State of Global Civil Society and Volunteering: Latest findings from the implementation of the UN Nonprofit Handbook. Working Paper No. 49. Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies

4.     Salamon, Lester M., S. Wojciech Sokolowski, and Helmut K. Anheier. “Social Origins of Civil Society: An Overview.” Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 38. Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2000.

5.     Tayşir, E. A., ve Pazarcık, Y. (2011). Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının yönetsel ve örgütsel analizi. Beta

6.    YADA, (2015). Verilerle sivil toplum kuruluşları. YADA Vakfı.

7.     Yeğen, M., Keyman, E. F., Çalışkan, M. A., & Tol, U. U. (2010). Türkiye’de gönüllü kuruluşlarda sivil toplum kültürü. Yaşama Dair Vakfı.(YADA) http://www. yasamadair. org/Adminjkl/1. pdf adresinden, 25, 2012

8.    Sunar, L. (2018) Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi, Kurumsal Yönetim Akademisi Araştırma Raporları: 1, İstanbul: İLKE Yayınları


Program çizelgesi

1. hafta

Dünyada ve Türkiye’de STK’ların Genel Görünümü

2. hafta

STK’larda Kurumsal Yapı ve Kültür

3. hafta

STK’larda Yönetim Felsefesi ve Uygulamaları

4. hafta

STK’larda Profesyonel ve Gönüllü Yönetimi

5. hafta

STK’larda Kaynak Geliştirme, Proje ve Finans Yönetimi

6. hafta

STK’larda Tanıtım, İletişim ve Etkinlik Yönetimi

7. hafta

STK’larda Geleceğe Hazırlık

8. hafta

STK’larda Değişim Yönetimi


    


Tarih Saat Yer
20 Ekim 2018 16:00 İLEM
27 Ekim 2018 16:00 İLEM
03 Kasım 2018 16:00 İLEM
10 Kasım 2018 16:00 İLEM
17 Kasım 2018 16:00 İLEM
24 Kasım 2018 16:00 İLEM
01 Aralık 2018 16:00 İLEM
08 Aralık 2018 16:00 İLEM