Sosyal Medya, Kamusal Alan ve Demokrasi

Bu derste politik teori ve iletişim bilimlerinin kesişim kümesi olarak kamusal alan çalışmalarının sorunsallaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmaların inceleme nesnesini teşkil eden sosyal medya ve kamusal alan ilişkisine dair önvarsayımların tartışmaya açılması hedeflenmektedir. Ders, sosyal medya ve kamusal alan arasındaki ilişkiselliğin mümkün olup olamadığı sorusu ekseninde şekillenecektir. Bu bağlamda, sosyal medya ve demokrasinin kavramsal nitelikleri öncelikle ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla, yeni medyanın ortaya çıkışı, teşkil ettiği nitelikler açıklanmaya çalışılacaktır. Ardından, yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medyayı ortaya çıkaran gelişmeler serimlenecektir. Daha sonra ise, sosyal medyaya anlamını verdiğini ifade edilebileceğimiz temel bileşenler gösterilmeye çalışılacaktır. Blog/mikro blog, sosyal ağ siteleri ve medya paylaşım siteleri gibi farklı biçimler altında açıklanan sosyal medya dahilinde meydana gelen içerik akışını organize ettiği nitelendirilebilecek bu bileşenlerin özellikleri ortaya çıkarılacaktır. Derste sosyal medyanın kavramsal niteliklerinin serimlenmesinin ardından demokrasi mefhumu incelenecektir. Bu bağlamda, demokrasi kavramının fenomenolojik niteliklerini bütünsel bir bakışla ortaya çıkarmak için mefhuma yönelik farklı yaklaşımlara değinilecektir. Ardından demokrasinin iletişimsel boyutu olarak kamusal alan başlığıyla isimlendirilen kamusal alanın kuramsal özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Dersin bu bölümünde kamusala alanın teşkil ettiği nitelikler kavram hakkında çalışmalarda bulunmuş düşünürlerin yaklaşımları ekseninde incelenecektir. Böylelikle, sosyal medya, kamusal alan ve demokrasi arasındaki ilişkinin nitelikleri ortaya çıkarılacaktır.

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli olan ön okumalar

1. Arendt, Hannah. İnsanlık Durumu. Çev., Bahadır Sina Şener. İstanbul: İletişim Yayınları, 1994.

2. Fuchs, Christian. “Google Kapitalizmi”. Çev., Çağla Çavuşoğlu. Yeni Medya Kuramları.Ed. Filiz Aydoğan. İstanbul: Der Yayınları, 2017.

3. Habermas, Jürgen. Kamusallığın Yapısal Dönüşümü. Çev., Mithat Sancar ve Tanıl Bora. İstanbul: İletişim Yayınları. 8. bs., 2009

4. Köchler, Hans. “Yeni Sosyal Medya ve 21. Yüzyılda İletişim: Diyalog Mümkün mü?”. Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi. Çev., Metin Demir. 18/35 (2013/2): 223-241.

5. Sennett, Richard. Kamusal İnsanın Çöküşü. Çev., Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz. 3. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Sosyal Medya Ve Demokrasi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve

2. hafta

Yeni Bir İletişimsel Ortam Olarak Sosyal Medya

3. hafta

Normatif Ve Biçimsel Yaklaşımlar Işığında Demokrasi

4. hafta

Demokrasinin İletişimsel Boyutu Olarak Kamusal Alan

5. hafta

Kamusal Alana Dair Teorik Yaklaşımlar

6. hafta

Sosyal Medyanın Kamusal Alan Açısından İşlevi

 

Tarih Saat Yer
02 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
09 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
16 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
23 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
30 Mart 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği
06 Nisan 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği