GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Kitap Kültürü

Kitap kültürü çalışmaları nispeten yeni bir konu olduğu halde akade­mide ve entelektüel camiada son zamanlarda artan bir ilgiye mazhar olmaktadır. Ne var ki bu artan ilgiden Osmanlı kitap kültürünün ye­terince nasiplendiğini söylemek güç görünmektedir. Osmanlı kitap kültürüne dair sınırlı sayıdaki çalışmalar da daha ziyade matbu eser­ler üzerinden gelişmiştir. Elinizdeki kitap bir 17-18. Yüzyıl Osmanlı alimi ve kadısı olan Cârullah Efendi’nin kütüphanesi üzerinden Os­manlı yazma kitap kültürünü ele almaktadır. Çalışmada halen Süley­maniye Kütüphanesinde bulunan 2200 civarında eserden müteşekkil koleksiyondaki kitap kenarı notları vesile kılınarak eserlerde yer alan ilimler ve onlara yansıyan kitap kültürü tahlil edilmiştir.

Kitabın bir başka katkısı da hiç şüphesiz hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmayan Cârullah Efendi gibi çok kıymetli bir âlim, müder­ris, kadı, kütüphaneci ve bibliyofilin ilim âlemine lâyıkıyla tanıtılmış olmasıdır.

2013-2014 yıllarında İlmi Etüdler Derneği’nde yürütülen bir araştır­ma projesinin neticesinde ortaya çıkan bu kitapta değişik ilim dalları açısından kitap kültürünü ele alan 14 yazı yer almaktadır.


Özellikleri:

ISBN: 978-605-320-057-4

Çıkış Tarihi: Şubat 2015

Yayınevi: Nobel Yayınları İLEM Kitaplığı

Sayfa Sayısı: 398

Editör:
Berat Açıl
Proje Asistanı:
Mukadder Gezen