Ömür Ceylan

1970, İstanbul doğumlu. Almanya’da başladığı eğitim hayatına Türkiye’de devam etti. Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1992). Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak Kuveyt Üniversitesi Dil Öğretim Mekezi’nde bulundu (1997). Eski Türk Edebiyatı alanında doktor (1999), doçent (2004) ve profesör (2009) oldu. Ankara, Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart ve Gaziantep Üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalıştı. Tasavvûfi Şiir Şerhleri (2000); Hanedân’da Bir Âsi: Âsaf (Damat Mahmud Celâleddin Paşa) Divanı (2004); Önce Aşk Vardı (Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Üzerine Denemeler-2005); Böyle Buyurdu Sûfî (Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları-2005); Hazâna Sürgün Bahâr Keçecizâde İzzet Molla ve Dîvân-ı Bahâr-ı Efkâr (Ozan Yılmaz’la birlikte 2005); Kuşlar Divanı: Osmanlı Şiir Kuşları (2007); Bir Sürgün Şâheseri Mihnetkeşân (Ozan Yılmaz’la birlikte 2007), Gül İle Gülü Tartanlar (Türk Tasavvuf Edebiyatı’ndan Seçmeler): Seyyid Nesimî (2007), Eşrefoğlu Rumî (2007), Aziz Mahmud Hüdâyî (2007) ve Ümmî Sinan (2007), Yitik Düşler Kervanı (Şiirin Aynasında Osmanlı Kültürü Üzerine Denemeler-2011) adlı eserlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası pek çok dergide ma-kaleler-denemeler yayımladı. Halen İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta-dır.