GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Nazariyat Konuşmaları 2

Ömer Türker'in "Kutbüddin er-Râzî’de Tasdik Kavramı ve Felsefî İçeriği" başlıklı araştırmasının tartışılacağı Nazariyat Konuşmaları’nın ikincisine davetlisiniz.

Makalede Kutbüddin er-Râzî’nin er-Risâletü’l-ma‘mûle fi’t-tasavvur ve’t-tasdîk isimli risalesindeki temel iddiası tahlil edilmektedir. Bu amaçla önce risalenin içeriği özetlenmekte, ardından Râzî’nin tasdike ilişkin görüşünün bilgi teorisi ve mantık açısından bazı sonuçlarına işaret edilmektedir. Kutbüddin er-Râzî risalede konuyu, yüklemi, zihnin bu ikisi arasında kurduğu nispet anlamında hükmü, zihnin nispeti kurmasıyla birlikte konu ve yüklemin birbiriyle bağlantılı hale gelmesi anlamında intisabı ve önermenin kendisini tasavvur kategorisine dahil etmekte, tasdikin sadece hükmün nefsu’l-emre mutabık olduğuna kanaat getirme anlamında iz‘ân yahut kabûlolduğunu iddia etmektedir. Makalenin temel iddiası şudur:Kutbüddin er-Râzî’nin tasdik açıklamasına göre her ne kadar biz bilgiyi tasavvur ve tasdik olmak üzere iki kısma ayırsak da sadece tasavvur seviyesinde kalan ve mutabakat inancının eşlik etmediği inançlar tanımı bakımından bilgi olsa bile gerçekte bilen bir öznenin bilgisi sayılmaya elverişli değildir. Çünkü bu durumda insanî özne, sadece bir taşıyıcıya dönüşmekte ve taşıdığı şeyin bilişsel içeriğini fark etse de bilgisel değerine dair herhangi bir kanaate sahip olmamaktadır.

Makalenin tamamını okumak için tıklayınız.


Tarih Başlangıç Bitiş Yer
14 Şubat 2020 18:00 22:00 İlmi Etüdler Derneği Teras Salon