GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Modern Bilim Karşısında Çağdaş İslam Düşüncesi

Konuşmacı: Mevlüt Uyanık

İslam bilgi felsefesi ve çağdaş İslam düşüncesi bağlamındaki nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan Mevlüt Uyanık, bu seminerde evvela, artık kanıksanmış durumdaki çeşitli terkiplerin (Modern Batı Bilimi vs.) tutarlılığını sorgulayarak, İslam Medeniyeti ve İslami ilim kavramsallaştırmasının tarihsel ve güncel önemi üzerinde duracaktır. Bu bağlamda 'bilimin evrenselliği' iddiasının 'İslam Bilimi' çabalarını aşındıran boyutunun irdeleneceği bu oturumda 'Doğu Medeniyeti ve Batı Medeniyeti' ayırımından hareketle, coğrafya merkezli 'Doğu bilimi' veya 'Batı bilimi' diye bir tanımlamanın imkânı sorgulanacaktır. Zira bu imkanın tespiti, din, kültür, ırk veya medeniyet merkezli, bir 'Hıristiyan Bilimi', 'İslam Bilimi', 'Çin bilimi' tanımlamasının da ne kadar tutarlı olduğu hususunu aydınlatacak zemini oluşturacaktır.

Bu bağlamda Batı düşüncesindeki klasik bilim tasavvuru üzerinde ana hatlarıyla durulan seminerde, Batı düşüncesinin ürün olarak bilim/pozitivist anlayışı analiz edilecek ve son zamanlarda buna yönelik eleştirileri ve etkinlik olarak bilim tasavvurunun temel öncülleri hatırlandı. Buradan hareketle bir bilim ahlakı kurmanın imkânı tartışmaya açıldı. Hakeza, Batı bilim anlayışının temel argümanlarına temas ettikten sonra Çağdaş İslam Düşüncesi kavramsallaştırması üzerinde durulan ve İsmail R. Faruki, Ziyaüddin Serdar, Seyyid Hüseyin Nasr ve Fazlur Rahman gibi isimler etrafında yürütülen 'bilginin İslamileştirilmesi' tartışmaları irdelendi ve nihayet Kindî ve Farabî gibi klasik âlimlerimizin ilimlerin mahiyeti ve tasnifine dair yaklaşımlarından hareketle İslam bilgi felsefesinin özgün boyutlarına temas edildi.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
22 Eylül 2012 18:00 İLEM Konferans Salonu