GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Metin, Muhtasar ve Şerh Bağlamında es-Süyûtî’de Nahve Giriş

Bu ders;genelde İslamî İlimler özelde Arap Dili ve en net çizgisiyle Nahiv alanında otorite sahibi bir müellifin metin, muhtasar ve şerh düşüncesini ele almaya çalışacaktır. Dilin teorik ve bir din dilinin olmazsa olmaz kısmı kabul edilen nahiv ilmine dair pek çok eser kaleme alan Celâleddîn es-Süyûtî’nin alanla ilgili muhtevası yanında metin inşası ve bilgiyi işleme esasları derste ele alınmak istenen ana temalardır. Böylelikle bir ilim dalının otorite bir âlim tarafından nasıl anlaşıldığı ve anlamlandırıldığı ile ne çerçevede ele alındığı ortaya konmaya gayret edilecektir. Bu nedenle derse katılmak isteyen gönüllülerin; gerek teorik zeminde bir bilgiyi tartışmayı gerekse es-Süyûtî gibi bir değerin düşünce sistemine derinlemesine bir okuma yapmayı ve dahi altyapı, istek ve becerisi bakımından bu çerçevede bir incelemeye hazır bulunduklarını kabul etmeleri beklenmektedir. Ders, müellifin Cemu‘lcevâmi‘i ve buna yazdığı şerhi üzerinden karşılıklı müzakere ile işlenecektir. Bu nedenle gönüllünün haftada 80-100 sayfa arasında okuma yaparak gelmiş olması istenmektedir. Zira hilâf çerçevesinde, eser özelinde ve genel hatlarıyla nahiv ilminde neredeyse tüm konulara değinilmiş olacaktır. Bu sayede öğrenci nahvin ana haritasını görebilecek ve bilgi üretimi ile saha içindeki farklı görüşleri bilgi üretme sistematiği içinde takip edebilecektir.

Tarih Saat Yer
06 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
24 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği