GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kredi Ekonomisi, Adaletsizlik ve Gelir Dağılımı

Konuşmacı: Başak Işıl Çetin

Bu sunum, günümüzün en önemli sorunlarından biri olan yoksulluğa eşlik eden finansal liberalizasyon süreci ve kredi ekonomisinin, gelir dağılımı üzerindeki etkilerini açıklamaya yöneliktir. Üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkilerinin gelişmesine paralel olarak meydana gelen en tartışmalı konulardan biri gelir dağılımının adaletine yönelik olmuş ve bu konu her bir iktisadi zihniyet tarafından farklı yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Gelir türlerinden hangilerinin gelir dağılımındaki eşitsizlik üzerinde etkili olduğunun tespiti, gelir dağılımının hakça gerçekleşebilmesi için oldukça önemlidir. Bu bağlamda, TÜİK’in Hanehalkı Bütçe Anketi mikroveri setleri kullanılarak 2002-2009 yılları arasında elde edilen gelir türleri Shorrocks Ayrıştırma Analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, gelir dağılımı eşitsizliği üzerindeki en olumsuz etki faiz gelirinden kaynaklanmaktadır. Faiz, kâr ve rant gelirlerinin eşitsizliğe yönelik olumsuz etkileri, ücret ve transfer gelirlerinin etkilerinden oldukça fazladır. Sunum kapsamında tüm bu elde edilen veriler katılımcılar ile tartışmaya açılmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
08 Mart 2014 16:00 17:30 İlmi Etüdler Derneği