GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Karşılaştırmalı İktisadî Doktrinler II

İktisadi düşünce ve bu düşünceyi temsil eden doktrinler ile düşünürleri tarihsel bir perspektiften değerlendirmeyi hedefleyen bu ders, Karşılaştırmalı İktisadi Doktrinler I dersinin devamı olarak, 19. Yüzyıl sonlarından günümüze kadar iktisadi düşünceye ilişkin yaklaşım ve okulları karşılaştırmalı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak marjinalist devrimle birlikte iktisadi düşüncede sınıflardan ziyade birey ve birimlerin önem kazanmasının politik ekonomi ve iktisat bilimine etkileri neoklasik iktisadi görüşler çerçevesinde değerlendirilecektir. Daha sonra müdahaleci kapitalizme giden yolları açacak ve arz-talep tartışmasında iktisadi düşünce tarihi açısından keskin bir değişime yol açacak olan Keynesyen İktisadi Düşünce ele alınarak, refah devletleri anlayışının zihinsel temelleri tartışılacaktır. Ekonomik açıdan iki büyük krize de konu olan 20. Yüzyılda bu krizler ve ulusal&uluslararası ekonomik ilişkilerde yaşanan değişim ve gelişimin iktisadi düşünceye etkileri incelenerek, Ortodoks iktisadi akımların yüzyılın ikinci yarısından günümüze tekrar önem kazanması üzerinde durulacaktır. İktisadi liberalizmin yeniden öne çıkması anlamına gelen bu gelişim, monetarizm, arz yanlı iktisat, davranışsal iktisat, rasyonel beklentiler teorisi, anayasal iktisat, yeni kurumsal iktisat gibi alternatif yaklaşımların birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesiyle analiz edilecektir. Tüm bu değerlendirmeler farklı doktrin ve düşüncelerin ortaya çıktığı ve önem kazandığı dönemlerdeki ekonomik ve sosyal gelişmelerle, yani iktisat tarihi ve felsefi açıdan ortaya çıkan gelişmelerle bir arada incelenerek, katılımcıların bütüncül bir bakış ve araştırma yetisi kazanabilmelerine çalışılacaktır. Hedeflenen bu kazanımlara ulaşılabilmesi için ders boyunca belirlenecek Türkçe ve İngilizce okumaların özenle yapılması gerekmektedir. 

Tarih Saat Yer
07 Mart 2017 İlmi Etüdler Derneği
25 Nisan 2017 İlmi Etüdler Derneği