GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Kamusal Entelektüel ve Medya

Konuşmacı: Hediyetulah Aydeniz

Kamusal Entelektüel ve Medya başlığını taşıyan bu çalışmada, kamusal entelektüel kavramının tarihsel gelişimi, kavramın tarihsel kaynakları ve unsurlarının tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bir kavram olarak sosyal bilimlerde disipliner çalışmaya konu edinilmesinin tarihsel koşulları, felsefi-düşünsel temelleri ve ortaya çıktığı yirminci yüzyılın ikinci yarısında akademik bilgi ile akademisyenin geniş toplumsal kesimlerle ilişkisi ve iletişimi ekseninde ele alınacaktır. Akademisyenin ve akademik bilginin üniversite kampüslerinin ötesinde geniş toplumsal kesimlerle iletişimini sağlayan kurumsal mekanizma da medyadır. Bu bağlamda, akademi ve medyanın kesiştiği noktadaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni bir bilen (knower) tipolojisini ve yeni bir entelektüel kategoriyi ifade eden kamusal entelektüeller,  bu çalışmanın başlıca konusudur.

Hem entelektüeller hem de kamusal entelektüeller olgusunun ortaya çıkışında önemli roller üstlenen, modern toplumun bilgi ve enformasyon üretim kurumları olan üniversite ve medya, tarihsel gelişimleri, kurumsallaşmaları, birbirleriyle ilişkileri, etkileşimleri ve bu bağlamda bir sosyal grup olarak entelektüellerin ortaya çıkışındaki rolleri bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca entelektüelin etimolojik analizi, kamusallık, kitleselleşme kavramlarının anlam çerçeveleri ve bu kavramların entelektüeller tartışmasıyla bağlantıları üzerinde durulmuştur. Kamusal entelektüel kavramının ortaya çıktığı dönemin siyasal-toplumsal karakteri, sosyal bilimler ve akademideki yeni arayışlar ile entelektüel hayata ilişkin kriz tartışmaları da kamusal entelektüel kavramının anlam çerçevesinin tespiti bağlamında tartışılmıştır. Akademi ve medyanın etkileşimi ekseninde ortaya çıkan bir kavram olarak kamusal entelektüel, yeni bir bilen tipolojisinin göstereni olmakla birlikte, sosyal bilimler ve özellikle de sosyoloji üzerinde disipliner tartışma ve yapılanmaya da etkide bulunmuştur. Bu çerçevede kurumsal ve kuramsal boyutlarıyla kamusal entelektüellerin akademi, sivil toplum ve medya alanlarındaki çalışmalara ve tartışmalara etkileri de örnekler üzerinden ele alınmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
12 Ocak 2013 16:00 17:30 İlmi Etüdler Derneği