GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ahlak düşüncesi için kilit kavramlardan biri olan vicdan, günümüzde sıklıkla “ahlâkî bilinç” anlamında kullanılmaktadır. İslam düşüncesine bakıldığında ise vicdan kelimesinin bu anlamda kullanıldığını ya da yaygınlıkla böyle bir içeriğe sahip olarak geçtiğini söylemek zordur. Nitekim birçok metinde bu kavram ahlâkî değil epistemolojik anlamda sezgiye karşılık gelecek şekilde geçmektedir. 3-4 Haziran 2016’da İLEM-İLKE’de gerçekleştirilen İslam Düşüncesinde Vicdan Çalıştayı’nda vicdan kavramının İslamî geleneklerdeki karşılığının saptanması amaçlanmıştır. Çalıştayda ayrıca insanı doğru eyleme teşvik eden içsel halin sorunsallaştırılma biçimi, farklı alanlardaki yansımaları, psikolojik ve teolojik temelleri ilgili gelenek içinde ele alınmıştır.

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE VİCDAN ÇALIŞTAYI PROGRAMI

03 HAZİRAN 2016 CUMA

AÇILIŞ KONUŞMASI

14.00 – 14.30

İslam Düşüncesinde Vicdanı Çalışmak

Ömer TÜRKER

Marmara Ü. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

I. OTURUM

14.30 – 16.30

Vicdanın Mahiyeti Üzerine

Başkan: Ahmet Ayhan ÇİTİL

29 Mayıs Ü. Felsefe Bölümü

 

Çağdaş Ahlâk Teorilerinde Vicdan Kavramı

Şengül ÇELİK

Yıldız Teknik Ü. Felsefe Bölümü

 

“Vicdan” Sözcüğünün “Yüzey Grameri”ni “Derin Grameri”nden Ayırt Etmeye Çalışmak: Türkçe Felsefe Sözlükleri Üzerinden Kavramsal Bir Arkeoloji

Recep ALPYAĞIL

İstanbul Ü. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

II. OTURUM

16.45 – 18.45

Kelâmcılarda Vicdan

Başkan: Hayrettin Nebi GÜDEKLİ

Marmara Ü. Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

Câhız’ın Vicdan Düşüncesi: Ahlâkî Bilincin Gerçekleşim Seyri

Yunus CENGİZ

Mardin Artuklu Ü. Felsefe Bölümü

 

Kadı Abdülcebbar'da Vicdan: Havatır Kavramı Bağlamında Bir İnceleme

Osman DEMİR

Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

04 HAZİRAN 2016

CUMARTESİ

III. OTURUM

09.00 – 11.00

İslâm Düşüncesinin Gelişme Döneminde Vicdan

Başkan: Mustakim ARICI

İstanbul Ü. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

Usul Geleneğinde Vicdâniyât Kavramı

Ömer TÜRKER

Marmara Ü. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

İbn Sina'da Ahlaki Önermeler

Gürbüz DENİZ

Ankara Ü. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

IV. OTURUM

11.15-13.15

Fahreddin Râzî ve Sonrasında Vicdan

Başkan: Eşref ALTAŞ

İstanbul Medeniyet Ü. Felsefe Bölümü

 

Ahlâkî Bilincin Öznelliği Sorunu: Fahreddin Râzî Açısından Bir Çözümleme

Yunus CENGİZ

Mardin Artuklu Ü. Felsefe Bölümü

 

Nâsiruddin Tûsî’de Vicdan

Anar GAFAROV

Bülent Ecevit Ü. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

V. OTURUM

14.30 – 16.30

Klasiğin Son Döneminde Vicdan

Başkan: Ömer Türker

Marmara Üni. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

Müneccimbaşı Ahmed Dede'de Vicdan

Asiye AYKIT

Cumhuriyet Ü. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

Vicdan ve Vicdanî Önermeler Arasındaki İlişki

Ali TEKİN

Karadeniz Teknik Ü. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

16.45 – 17.45

Başkan: Ömer Türker

DÜZENLEME KURULU

Ömer Türker

Yunus Cengiz

Selime Çınar