GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM Bülten 5

EDİTÖRDEN

Onyılı aşkın süredir genç akademisyenlerin çalışmalarına katkı sunan İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 2013 yılında da birçok etkinliğe imza attı. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz etkin-liklerde de gönüldaşlarımızın önemli desteklerini gördük.

Bir yıllık çalışmanın kısa bir özetini yapmaya çalıştığımız bu bültende okuyacaklarınız birçok destekçimizin sağladığı katkılar neticesinde teşekkül etmiştir.

Gerek İLEM Sunumları ile genç akademisyenlerin çalışma-larını kamuoyu ile paylaşmasına zemin oluştururken gerek uluslar arası sempozyumlarımızla seküler akademik anlayı-şa ket vurmaya ve batılı be modernist bilgi birikimine alter-natif akademik ürünler ortaya koymaya çalıştık. Bu hedef doğrulstusunda gerçekleştirilen özgün çalışmalar netice-sinde sahih ilim anlayışı düsturu ile hazırlanmış çalışmaları akademi dünyası ile paylaşmayı gaye edindik.

Medeniyeti Anlamak Sempozyumu ile Yüceltme ve Reddi-ye arasında medeniyet kavramı irdelenirken, Doğu – Batı Arasında İslam Birliği İdeali Sempozyumu ile de vefatının 10 Yılında Bilge Kral Aliya İzzetbegoviçin fikirleri doğrultu-sunda İslam birliği ideali akademik bir çerçevede konuşul-muştur. Gerçekleştirilen bu uluslararası sempozyumların yanı sıra Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İLEM Yaz Okulu ile 21. yy. İslam çoğrafyasındaki değişim ve dönüşüm 40 ülkeden katılan 45 farklı öğrencinin makale çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

İLEM 2013 yılındaki çalışmaları bunlarla sınırlı kalmadı. Yo-ğun ilgi gören ve İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında yapılan Ahlakın Temeli Üzerine Konuşmalar seminer dizisi ile yoğun katılımlı 5 seminer gerçekleştirildi. Osmanlı’da Ki-tap Kültürü Projesi kapsamında gerçekleştirilen Osmanlı’da Kitap Kültürü Paneli de yoğun ilgi gören etkinliklerimiz arasında Yer aldı.

Ayrıca düzenlediğimiz dizi seminerler içersinde Vakıf, Hu-kuk ve Toplum, İslami İlimlerde Yeni Eğilimler, Bedenin Anlamı ve Sınırları başlıkları adlında

14 seminer gerçekleştirilmiştir.

 

Seküler akademik çalışmalara alter-natif olan ve ilmi anlayış içerisinde artı değer katan sahih ilim anlayışı ile hazırladığımız çalışmalarımıza dair tüm detaylı bilgilere bültenimiz içinde yer verdik. Umarız sizler de İLEM Bülten 2013’ü okurken yapmış olduğumuz etkinlikleri beğenir ve bu etkinlikleri yapmamızda büyük kat-kıları olan gönüldaşlarımız gibi sizler de gelecek etkinliklerimizde bizlerle birlikte olmak için şimdiden heyecanı yüreğinizde duymanız dileği ile…


Özellikleri:

2013 - YIL: 3 SAYI: 5

Kategori:
Diğer