GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İktisadi Düşünceler

Hoca: Taha Eğri

Modern iktisat düşüncesi 18. yüzyılda ortaya çıkan yazınla başlatılmış olsa da ilk olarak eski Yunan devletlerinden beri hem devletlerin hem de ilim adamlarının gündeminde almıştır. Üretim ve bölüşüm süreçlerinin nasıl olması gerektiği iktisadi düşüncenin aslında yatan temel sorudur. Üretimin hangi araçlarla ve kimin kontrolünde olacağı ve elde edilen artı değerinin nasıl paylaştırılacağı tarih boyunca tartışılmıştır. Klasik dönem düşünürlerin politik iktisat olarak ifade ettikleri ve üretim-bölüşüm ya da devlet-toplum ilişkileri kapsamında yaptıkları çalışmalar, 19. yüzyılda neo-klasik iktisatçıların teoriyi bir nevi toplumdan soyutlayarak modellere hapseden yaklaşımlarıyla “iktisat bilimi” (economics) olarak bugünkü halini almıştır. Varsayımlar çerçevesinde soyut matematiksel modellemelere dayanan bu yaklaşım iktisat alanını daha “bilimsel” kılsa da reel ekonomik sorunların anlaşılması ve çözümlenmesi noktasında yetersiz kalmıştır. Birey, toplum, piyasa ve devlet arasında ilişkileri iktisat, siyaset bilimi, sosyoloji ve birçok farklı alandan yararlanarak tartışmak ve ele almak gerekmektedir. Bu bağlamda, iktisadi düşünceler atölyesi iktisadi meseleleri bireyden uluslararası sisteme uzanan bir ilişki içerisinde eleştirel olarak ele almayı hedeflemektedir. Günümüzün iktisadi sorunlarına salt teorik yaklaşımın ötesinde siyasal ve toplumsal boyutuyla ele alan çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Tarih Saat Yer
01 Ekim 2021 18:30 İLEM