GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İbn Haldûn Atölyesi

İbn Haldûn, özellikle Mukaddime adlı eserinde geliştirdiği teoriler üzerinden, farklı ilim, kültür ve medeniyet havzalarındaki sosyal bilim perspektiflerinde en fazla gündeme gelen düşünürlerden biridir. Hiç kuşkusuz onun bu önemi, kuşatıcı bir sisteme dayalı olan umrân ilminin kurucusu olmasındandır. Çünkü umrân ilmi, bugün radikal bir şekilde disiplinleşmiş modern sosyal bilimler içinde ve çoğu zaman birbirinden kopuk bir biçimde dağılan konuları birbirinin tamamlayıcı bir parçası olarak bir araya getirir. Yalnızca belli bir disipline hapsedilemeyecek bu sistem, aynı zamanda, nesnel teorilerden oluşan bir açıklama modeline sahiptir. Bu açıklama modeli, her ne kadar toplumların gelişmişlik düzeylerine ve farklı coğrafyalara göre farklı araçlar kullansa da temelde aynı ilkeler üzerine kuruludur. Örneğin, hepsinde de iktidar ve ekonomi arasında ayrılmaz bir birliktelik vardır, yani biri olmadan diğeri de olamaz. Yine, hepsinde de iktidarın kullandığı referans kaynaklarına bağlı olarak, yani bu referansların dinden mi akıldan mı yoksa arzulardan mı alındığına dayalı olarak, değişen sosyo-politik maliyetler ve kazanımlar vardır. Aynı şekilde, insanın içinde yaşadığı koşulların ve sahip olduğu alışkanlıkların tüm toplumsal yaşam biçimlerinde belirleyici bir rolü söz konusudur. Bunlara, asabiyetlerin çatışma, rekabet ve ittifak ilişkilerindeki dinamizmi yöneten bir teleolojinin, yani gayenin de eşlik ettiğini ilave etmek gerekir.

Söz konusu atölyenin amacı, İbn Haldûn’un bugün çokça referans alan teorilerinin kavramsal araçları arasındaki ilişkileri güncel bir dille analiz etmektir. 


Program Öncesi Öngörülen Okumalar

1- İbn Haldun, Mukaddime, Cilt I, Çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 2007, s. 157-216; s. 259-320

2- İbn Haldun, Mukaddime, Cilt I, Çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 2007, s. 323-369

3-İbn Haldun, Mukaddime, Cilt I, Çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 2007, s. 373-418; s. 529-569

4-İbn Haldun, Mukaddime, Cilt II, Çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul, 2007, s. 627-763


Tarih Saat Yer
14 Temmuz 2021 15:00 İLEM