GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam tarihinin önemli müesseselerinden biri olan Hilafet, İslam düşüncesinin de kritik kavramları arasında yer almaktadır. Kavramın İslam kaynaklarında yer alış şekli ile kelâmi ve siyasi düşünceye konu olmuş biçimleri, İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren devletlerin egemenlik ve otorite arayışlarına cevap vermiştir. Selçuklu-Abbasi ilişkileri ile mahiyet değiştiren Hilafet’in geniş coğrafya içerisinde eş zamanlı farklı görünümleri, dönemsel krizlerden etkilendiğini göstermektedir. 1517 yılında Mısır ve Hicaz’ın Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmesi ile Hilafet’in Osmanlılara intikal ettiğine dair kabuller tarih yazımında önemli yer tutmakta, dünya tarihindeki kutuplaşmaların seyrine dair ipuçları vermektedir.

Hilafet’in Osmanlılara intikalinin 500. yılı münasebetiyle Hilafet tecrübesi, daha önce İLEM’de gerçekleşen diğer ilmi tartışmalar gibi kavramsal ve tarihsel bir perspektif ile ele alınacaktır. Zira kavramın miras bıraktığı tartışmalar günümüzde dahi güncelliğini korumaktadır. Bugün özellikle düşünce geleneğinden çıkarsanan kavramsal tartışmalarla konu derinleşirken, siyasal tarihe ilişkin belge ve bulgular yeni incelemelere kapı aralamaktadır. İLEM İhtisas Tarih Çalışma Grubu, Hilafet Çalıştayı ile halifeliğin İslam tarihindeki farklı uygulamalarla bize bıraktığı zengin tecrübeyi masaya yatırmayı, tebliğ ve müzakerelerle yeni çalışmalara kapı aralamayı hedeflemektedir.

*Hilafet Çalıştayı lisansüstü düzeydeki araştırmacılara yöneliktir.
*Çalıştaya katılım için kayıt zorunludur.
*Katılım, kontenjanla sınırlıdır.
*Başvuru sonuçları elektronik postayla bildirilecektir.

09.00-09.30 Kayıt ve Açılış

09.30 - İLEM Başkanı Selamlama Konuşması
Süleyman Güder, İstanbul Üniversitesi

-----

1. Oturum / 10.00 - 12.00

Oturum Başkanı
Mustafa Fayda
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi


“Emeviler ve Hilafet“
Mustafa Sabri Küçükaşçı
Marmara Üniversitesi


“Abbasiler ve Hilafet”
Casim Avcı
Marmara Üniversitesi


“Selçuklular ve Hilafet”
Hasan Hüseyin Adalıoğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi


“Osmanlı Halifeliği (16. Yüzyıl)”
Tufan Buzpınar
İstanbul Şehir Üniversitesi

-----

2. Oturum / 13.00 - 14.30


Oturum Başkanı
Azmi Özcan
Sakarya Üniversitesi


“Hilâfet-i bi’l-İstihkâk: Osmanlı
Hilafet Anlayışları ve Bunların Tarihî
Seyirleri”

Uğur Demir
Marmara Üniversitesi


“Çağdaş İslam Düşüncesinde
Hilafet Anlayışları: Muhammed
Hamidullah Örneği”

Abdulkadir Macit
Kocaeli Üniversitesi


“Hilafetin İlgasını Yeniden
Değerlendirmek”

Ali Satan
Marmara Üniversitesi

-----

Müzakereler ve Kapanış / 14.45 - 16.00
Azmi Özcan
Sakarya Üniversitesi


Mustafa Fayda
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi


Tufan Buzpınar
İstanbul Şehir Üniversitesi

Düzenleme Kurulu
Mustafa Sabri Küçükaşçı, Marmara Üniversitesi
Ali Satan, Marmara Üniversitesi
Abdulkadir Macit, Kocaeli Üniversitesi
Yunus Çolak, Kırklareli Üniversitesi
Ömer Faruk Uysal, İstanbul Şehir Üniversitesi

Sekreterya
Emre Özgören, Marmara Üniversitesi
Esra Bembeyaz, 29 Mayıs Üniversitesi