GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Hanefî Mezhebinde Kavâ'id İlmi ve Gelişimi

İlmi Etüdler Derneği'nin akademik çevresindeki araştırmacılar tarafından hazırlanan eserlerin akademik dolaşıma sokulmasına katkıda bulunmak, eser yazarının edindiği tecrübe ve bilgiyi paylaşmak amacıyla düzenlediği İLEM Sunumları Necmettin Kızılkaya'nın sunumuyla devam ediyor. Kızılkaya, 2011 yılında Sulçuk Üniversitesi'nde hazırladığı " Hanefî Mezhebinde Kavâid İlmi ve Gelişimi " başlıklı doktora tezini 01 Şubat Saat 19:00'da dernek merkezinde bizlerle paylaşacak.

Kızılkaya bu sunumda, fıkhın önemli edebî türlerinden biri olan kavâid ilmi Hanefî mezhebi özelinde inceleyecektedir. Bu çerçevede ilk bölümde kavâid, bir kavram olarak analiz edilecek; ilgili olduğu terimler ve ilim dalları ile mukayese edilecektir. İkinci bölümde kavâid düşüncesine zemin hazırlayan ve birçok fıkhî yazım türüne kaynaklık eden fıkıh metinleri, muhtasarlar, şerhler ve fetvâ kitapları başta olmak üzere kâidelerin çokça kullanıldığı Hanefî kaynaklarda fıkhî kâidelerin izi sürülecektir. Bunu yaparken fıkhî kâidelerin uygulama alanları, kendilerine müracaat edilme gerekçeleri, ne şekilde kullanıldıkları ve müstakil tedvine nasıl zemin teşkil ettikleri üzerinde durulacaktır. Kavâidin müstakil bir disiplin olarak incelendiği son bölümde ise öncelikle dört Sünnî mezhep esas alınarak kavâid literatürünün tarihsel gelişim süreci ele irdelenecek, ardından Hanefî kavâid eserleri içerik ve metot açısından analiz edilecektir.