GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Gazzali Düşüncesinde İnsanın Kemali

Eksik fakat tamamlanma isteği ile dünyaya gelen insan, ömrü boyunca farklı yetkinlik arayışlarının peşinden gitmektedir. Eğitimin bu yetkinlik arayışının neresinde olduğu ya da olması gerektiği sorusu, tarih boyunca pek çok düşünürün gündeminde olmuştur. Bu sunumda insanın kemâlinin anlamı, imkânı, sınırı ve bu kemâli elde etmenin yolları Gazzâlî’nin perspektifinden ele alınacaktır. Gazzâlî düşüncesinde eğitimle amaçlanan, insanın varlığının hakikatini kavramasını ve bu sayede nihâî mutluluğu olan kemâlini elde etmesini sağlamaktır. Bu kemâli elde etmenin yolu ilim ve ameldir. İnsanın kalıcı mutluluğu anlamına gelen bu kemâlin derecesi, kişinin yaratıcısına dair bilgisini ifade eden maʿrifetullâha erişmesi ölçüsüncedir. Sunum boyunca insanın kemâli ve bu süreçte eğitimin rolü bağlamında işlenecek olan temel fikir şudur: İnsan, fıtrat ve mizâc olarak ifade edilen aslî tabiatlarla dünyaya gelir. Bu tabiatlar insana belli potansiyel ve yatkınlıklar sağlar. Eğitim ise bu potansiyellerin farkına varılmasını (idrâk), açığa çıkarılmasını (keşf) ve söz konusu yatkınlıkların mutedil olana yönlendirilmesini ifade eder (tevcîh). Bu üç temel üzerinde işleyen eğitim süreci, tedricî davranma ve kişilere özgü nitelikleri göz önünde bulundurma ilkeleri doğrultusunda ilerlemelidir. Bu çerçevede en temelde “İnsanın aslî tabiatı onun kemâline nasıl etki eder?” ve “İnsanın kemâli elde etmesinde eğitimin rolü nedir?” sorularına cevap aranacaktır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
23 Ocak 2020 18:00 İlmi Etüdler Derneği