GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

28 Ekim 2023

İslam Siyaset Düşüncesinde Ekoller

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi (İSD), siyaset düşüncesine dair İslam’ın modern öncesi döneminde tartışılan meselelerini yeniden kazanarak günümüz ilim ve fikir dünyasının gündemi haline getirmek ve böylece hâlihazırdaki siyasi sorunların tespit, tahlil, tenkit ve çözümünde geçmiş birikimden azami ölçüde istifade etmeyi amaçlamaktadır. İSD’nin bu çalışmalar vasıtasıyla özellikle şahıs, mefhum, mesele, müessese, dönem, literatür ve bölge boyutlarında uzmanlar yetiştirmeye imkan verecek bir proje olması hedeflenmektedir. Proje İLEM ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliğinde yürütülmektedir.

İslam Siyaset Düşüncesi Projesi'nin altıncı çalıştayı olarak planlanan İslam Siyaset Düşüncesinde Ekoller çalıştayında İslam tarihinde ortaya çıkan mezheplerden İbâdiyye, Mu’tezile, İsmâiliyye, İmâmiyye, Zeydiyye ve Ehl-i Sünnet ekollerinin siyaset anlayışlarına ilişkin tebliğler sunulacak ve konuya ilişkin fikirlerinin gelişim süreçleri incelenerek, coğrafya, zaman ve içinde bulunulan sosyo-politik şartlara göre fikirlerde ne gibi evrilmelerin olduğunun izleri sürülmeye çalışılacaktır. Burada dikkat çekici bir husus da incelenecek olan ekollerin -yaklaşık 15 yıllık Mihne dönemini dikkate almazsak Mu’tezile dışında- tamamı tarihi süreçte iktidara gelmiş ve siyasete/imamete ilişkin fikirlerini pratiğe aktarma imkanı bulmuş olmalarıdır. 

Çalıştay ilk oturumunda İbâdiyye Mezhebinde, Mu‘tezile Ekolünde ve Erken Dönem Şii-Bâtinîliğinde siyaset düşüncesinin nasıl şekillendiğini hangi olaylardan etkilenerek bu ekollerin oluştuğu ele alınacaktır. Çalıştayın ikinci oturumunda Şii-İmamiyye, Zeydiyye Mezhebi ve Sünni Gelenekte çeşitli siyasi düşünce ve meseleler konuşulacaktır. 

Katılım: Program, 28 Ekim 2023 tarihinde İLEM teras salonda yüz yüze gerçekleştirilecektir. İlgili olan herkesin katılımına açıktır.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
28 Ekim 2023 09:30 28 Ekim 2023 16:30 İlmi Etüdler Derneği