GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

18 Ocak 2023

İktisat Teorisine Eklektik Bir Yaklaşım

Toplum Çalışmaları Merkezi Sunumları güncel meseleleri ele alıyor, tamamlanan çalışmaları yeni bakış açılarıyla inceliyor ve akademik gündeme dahil ediyor.

Toplum Çalışmaları Merkezi'nin düzenlediği sunuma Mustafa Metin Başbay konuk oluyor. M. Metin Başbay’ın “Fiscal Policy and Economic Growth at Different Stages of Development: An Eclectic Approach” başlıklı doktora tezinden hareketle konuyu inceleyeceği programda Taha Eğri moderatörlük yapacak.

İktisat disiplininin bütün alt alanlarını etkileyen temel teorik yaklaşımlar bazen hem varsayımları hem de önerdikleri politikalar bakımından birbirinden radikal bir şekilde ayrılmaktadır. Makroiktisat alanında, klasik iktisat ve keynezyen iktisat yaklaşımları birbirlerine temelde zıt teorik paradigmalar sunmaktadır.

Bu çalışma, iktisadi kalkınmanın farklı aşamalarında farklı teorik paradigmaların bizlere daha iyi rehberlik edebileceği iddiasını taşımaktadır. Özetle, kalkınmakta olan ülkeler klasik teorinin varsayımlarına daha iyi uyum sağlarken, kalkınmış ülke koşulları keynesyen teori tarafından daha iyi açıklanabilmektedir. Dolayısıyla, iktisat politikalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ülkelerin kalkınmışlık düzeyine bağlı olarak değişebileceği sonucuna ulaşılabilir. Sermaye stoku, nüfus artış hızı, sermaye piyasası koşulları, teknolojik gelişmişlik gibi vb. temel göstergeler kalkınmanın farklı aşamalarında ciddi farklılıkları yansıtabilir.

Çalışmanın ana argümanı şu şekilde özetlenebilir: Sermaye-emek oranının çok düşük olduğu ve verimlilik artışının çoğunun sermaye oluşumundan kaynaklandığı kalkınmakta olan ülkelerde, sermaye birikimi büyümeyi hızlandırmanın anahtar mekanizmasıdır. Bu ekonomilerde, tasarrufları maksimize etmeyi amaçlayan politikalar büyümeyi destekleyicidir (Lewis, 1954). Bununla birlikte, sermaye-emek oranının yüksek olduğu kalkınmış ülkeler, genellikle bir tasarruf bolluğundan olumsuz etkilenirler (Hansen, 1939); bu ekonomilerde, efektif talebi desteklemek için tasarlanan politikalar büyümeyi artırmada daha etkilidir. Ayrıca, yatırım talebinin yüksek ancak krediye erişimin sınırlı olduğu kalkınmakta olan ülkelerde kapitalist sınıfın kaynak birikimi büyümeyi desteklerken, yatırım talebinin düşük ve sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu kalkınmış ülkelerde sermaye birikimi büyümeyi desteklemez.

İktisat disiplininin bütün alanlarını etkileyen temel teorik yaklaşımlar (Klasisizm, Keynezyenizm vs.) hem varsayımları hem de önerdikleri politikalar bakımından birbirinden radikal bir şekilde ayrılır. M. Metin Başbay, 2021 yılında Cambridge Üniversitesinde tamamladığı doktora tezinde farklı teorik yaklaşımların kalkınmanın farklı aşamalarında daha geçerli olabileceğini iddia ediyor. Bu eklektik anlayışla bakıldığında, görünüşte birbirine zıt iktisadi paradigmalar aynı anda doğru olabilir hatta birbirini tamamlayabilir.

Katılım: Soru-cevap merkezli olacak program 18 Ocak Çarşamba günü saat 18.00’de İLEM Teras Salonda gerçekleşecek. Programa ilgi duyan herkes davetlidir.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
18 Ocak 2023 18:00 18 Ocak 2023 19:15 İLEM (Yüz yüze)