GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yönetim-Organizasyon Alanında Tez Nasıl Yazılır?


En iyi tez bitmiş olandır! Konudan önce danışmanı seç! Tezinden nefret etmeye başladığında o tez bitmeye yakındır! Tez yazma hazırlığında olan her öğrencinin duyduğu bu ve benzeri sözlerin çokluğu aslında tez yazma sürecinin çok farklı boyutları olan zahmetli bir uğraş olmasından kaynaklanmaktadır. Tezini kendi yazmayı planlayanları hedefleyen 8 haftalık bu seminer dizisinde genel olarak işletme, özel olarak da yönetim-organizasyon alanında yüksek lisans veya doktora tezi yazma süreci üzerinde durulacaktır. Seminerler süresince tez konusu bulma, araştırmayı tasarlama, veri toplama ve analiz yöntemleri, tez izleme süreçleri, tez yazma teknik ve üslubu, tezi yayına dönüştürme gibi teknik konular kadar, lisansüstü çalışma yapmanın amacı, doğru danışman seçme, danışmanla ilişkilerin yönetimi gibi sürecin psiko-sosyal boyutları da tartışılacaktır.

BAŞVURU

Program öncesinde gerekli görülen ön okumalar

1. Jacques Barzun &Henry F. Graff (1996) Modern Araştırmacı. Tübitak Yayınları. 

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta

Lisansüstü akademik çalışmalar: MBA, MS, PhD, DBA ve diğerleri

Karaman, S., & Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 94-114.

Alpaydın, Y., & Akın, M. H. (2014). Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimlerde doktora tezi hazırlamada ana yönelimler. İnsan & Toplum Dergisi, 4(8), 1-28.

2. hafta

Neden lisansüstü çalışma yapıyoruz?

Üsdiken, B. (2002). Tarihsel bir bakışla bilim-yönetim birlikteliği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 127-154.

Bartunek, J. M., & Rynes, S. L. 2014. Academics and practitioners are alike and unlike: The paradoxes of academic– practitioner relationships. Journal of Management, 40: 1181–1201.

      3. hafta

Tez danışmanından neler beklenmeli?

Karadağ, N., & Özdemir, S. (2017). Türkiye’de doktora eğitimi sürecine ilişkin öğretim üyelerinin ve doktora öğrencilerinin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 267-281.

Bakioğlu, A., & Gürdal, A. (2001). Lisansüstü tezlerde danışman ve öğrencilerin rol algıları: Yönetim için göstergeler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(21).

Sezgin, F., Kılınç, A.Ç., & Kavgacı, H. (2012). Yüksek lisans öğrencilerinin iyi bir tez danışmanından beklentilerine ilişkin nitel bir çalışma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 129-148.

4. hafta

Tez konusu nasıl seçilir?

AĞLARGÖZ, O. (2016). " Sormak ya da Sormamak": Yönetim ve Organizasyon Alanında İlginç Kuramsal Katkı Arayışı ve Araştırma Sorusunun Rolü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 71(2).

Colquitt, J. A., & Zapata-Phelan, C. P. (2007). Trends in theory building and theory testing: A five-decade study of the Academy of Management Journal. Academy of Management Journal, 50(6), 1281-1303.

5. hafta

Araştırma problemi nasıl bulunur?

Özen, Ş. (2002). “Türkiye’deki Örgütler/Yönetim Araştırmalarında Törensel Görgülcülük Sorunu”, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt. 2, Sayı: 2, 187-213.

Knopf, J. W. (2006). Doing a literature review. PS: Political Science & Politics, 39(1), 127-132.

 

6. hafta

Araştırma nasıl tasarlanır?

Aguinis, H., & Vandenberg, R. J. (2014). An ounce of prevention is worth a pound of cure: Improving research quality before data collection. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 1(1), 569-595.

7. hafta

Veri toplama ve analiz süreci nasıl işler?

Erdemir, E. (2008). Yönetim ve örgüt araştırmalarında ölçek kullanımı: Yönetim organizasyon kongre bildirileri örneği. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, 397-403.

Buchanan, D. A., & Bryman, A. (2007). Contextualizing methods choice in organizational research. Organizational Research Methods, 10(3), 483-501.

8. hafta

Tez nasıl yazılır ve yayına dönüştürülür?

Coşkun, E., & Kan, M. (2013). Lisansüstü Tezlere Ait Özet Metinlerinin Yazım Tekniği Bakımından Değerlendirilmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 299-313.

Deniz, K., & Karagöl, E. (2017). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 287-312.


Tarih Saat Yer
18 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
25 Ekim 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
01 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
08 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
15 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
22 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
29 Kasım 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği
06 Aralık 2019 18:00 İlmi Etüdler Derneği