GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Muvafakat Okumaları


Bu atölye, Endülüslü Mâlikî fakihi Ebû İshâk eş-Şâtıbî’nin (ö. 790/1388) makâsıd temelli bir usul yorumu geliştirme çabasını temsil eden el-Muvâfakât isimli eseri üzerinden “makâsıdü’ş-şerîa” ve “maslahat” tartışmalarını merkeze almayı hedeflemektedir. İslâm’ın getirdiği hükümlerin nihaî gayesinin insanların maslahatlarını gerçekleştirmek olduğu tezini esas alan Şatıbî’nin yaklaşımı hem kendinden önceki bu alanla ilgili birikimi sistematik ve teorik olgunluğa ulaştırması hem de modern dönemde İslâm dünyasındaki hukuk alanındaki tartışmaları belirlemesi açısından merkezi bir konumdadır. Bu çalışmada, el-Muvâfakât çerçevesinde yapılacak okumalarla fıkıh usulünün temelleri, şeriatın küllî ve cüz’î maksatları, hukuki mükellefiyetin esasları ve içtihat gibi konular tahlile tabi tutulacaktır. Sırasıyla Şâtıbî’nin düşüncesine yön veren tarihsel ve ilmi arka plan irdelenecek, temel iddia ve tezlerine dair genel bir çerçeve çizilecek, eserinin temel tezlerini içeren kısımlar okunacak ve ilgili konular çağdaş dönem tartışmalarıyla ilişkilendirilmeye çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
05 Eyül 2015 09:30 İLEM