GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Güncel Siyasal ve Toplumsal Meseleler


Seminerde çeşitli siyasal ve toplumsal meseleleri bilimsel yakla­şımlarla değerlendiren farklı çalışmalar yer alacaktır. İhtisas alan­larını belirleyerek akademik çalışmanın üretim safhasına girmek üzere olan katılımcılar, ihtisas çalışmalarında ihtiyaç duyacakları gerekli yöntemsel bilgi ve becerilerin sosyal bilimlerin farklı alan­larına uygulanmış pratik hallerini tecrübe edeceklerdir. Güncel Si­yasi ve Toplumsal Meseleler semineri disiplinlerarası olan çerçe­vesiyle farklı bilim dalları arasında mukayeseli değerlendirme­ler yapabilme imkânını katılımcılara sunmaktadır. Seminer bo­yunca; çağdaş ideoloji tartışmaları, 2000 sonrası türk dış politika­sı, Türkiye’de asker-toplum ilişkileri, şehirleşme ve yoksulluk, ta­rımın dönüşümü, iş piyasaları ile yükseköğretim arasında uyum, iletişimde simgeler, Türk sineması, Latin Amerika’da sol’un top­lumsal projeleri, modern tarih yazımı gibi farklı disiplinlerde ya­pılan güncel çalışmalarla irtibat kurulacaktır

Tarih Saat Yer