GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile Selçuk Üniversitesinin işbirliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Sosyal Bilimlerde Eleştirel Yaklaşımlar Çalıştayları'nın ilki “Avrupamerkezciliğin Ötesi: Yeni Bir Sosyal Bilim İçin Başlangıçlar” başlığıyla 25-26 Ocak 2014 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirildi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde Sosyolojiden Tarihe, İktisattan Siyaset Bilimine kadar sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen çalıştayın temel hedefi, sosyal bilimlerde Avrupamerkezciliği aşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna cevap bulmaktı. Bu bağlamda, çalıştay boyunca farklı sosyal bilim disiplinlerinde Avrupamerkezciliğin etkileri analiz edildi. Avrupamerkezciliğin olumlu veya olumsuz etkileri tartışılarak sosyal bilimlerin geleceğine ilişkin yeni düşünce ve perspektifler ortaya konulmaya çalışıldı. Nihayet, Avrupamerkezci yaklaşımı aşmak ve Avrupamerkezci olmayan bir sosyal bilim perspektifinin imkanları üzerine görüşler serdedildi ve iki gün boyunca tartışmacıların yorumları ile canlı bir müzakere ortamında birbirinden değerli tebliğler sunuldu.

24 farklı üniversiteden katılımcının bulunduğu çalıştaya, Türkiye’den konuya dair çalışmalar ortaya koymuş seçkin isimlerin yanı sıra yurt dışındaki üniversitelerden de aralarında Prof. Dr. Farid Alatas ve Prof. Dr. Khosrow Bangheri Noaparast’ın da bulunduğu dört akademisyen katıldı.

Bu hocalar yanında Çalıştayın katılımcıları arasında, Prof. Dr. Sayed Javad Miri, Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, Prof. Dr. Mustafa Demirci, Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Prof. Dr. Sari Hanafi, Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Taştan, Zafer Çelik, Murat Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Necati Anaz, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Alphan Akgül, Süheyb Öğüt isimleri de yer aldı.

25 OCAK / JANUARY CUMARTESİ / SATURDAY

09.00 – 09.15  Açılış Konuşmaları / Opening Speeches

09.15 – 10.00  Açılış Konferansı / Keynote Conference

10.15 – 12.15  Birinci Oturum / First Session

Khosrow Bagheri Noaparast, University of Tehran Faculty of Psychology and Education

Eurocentrism: A Twofold Negligence; a Twofold Violence

Avrupamerkezcilik: İki Yönlü Bir İhmal, İki Yönlü Bir Şiddet

 

Mustafa Demirci, Selçuk Üniversitesi, Tarih Bölümü

The Historical and Civilizational Outlook of Islam in the Mirror of Euro-Centric History

Avrupa Merkezci Tarih Aynasında İslam’ın Tarih ve Medeniyet Manzarası

 

12.15 – 13.30  Öğle Arası / Lunch

13.30 – 15.30  İkinci Oturum / Second Session

Syed Farid Alatas, National University of Singapore Department of Sociology/Department of Malay Studies

Problems of Concept Formation: Transcending Eurocentrism with the Concept of “Religion”

Kavramsallaştırma  Problemleri:  Avrupamerkezciliği “Din” Kavramıyla  Aşmak

 

Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Emergence of Eurocentric Modernity and the Changing Position of the “Other”

Avrupamerkezci Modernitenin Ortaya Çıkışı ve Ötekinin Değişen Konumu

 

16.00 – 18.00  Üçüncü Oturum / Third Session

Süheyb Öğüt, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Eurocentrism As Secularcentrism and Secularcentrism as Pornographycentrism

Avrupamerkezcilik Olarak Sekülermerkezcilik ve Pornografimerkezcilik Olarak Sekülermerkezcilik

 

Seyed Javad Miri, Tehran Institute for Humanities and Cultural Studies

Beyond Eurocentrism: Probing into Epistemological Endeavors of Allama Jafari

Avrupamerkezciliğin Ötesinde: Allame Caferi’nin Epistemolojik Denemeleri Üzerine Bir Araştırma

 

26 OCAK / JANUARY PAZAR / SUNDAY

09.00 – 11.00            Dördüncü Oturum / Fourth Session

Hasan B. Yalçın, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

The Rise, Fall, and Recent Revival of Euro-centrism in International Relations Theory

Uluslararası İlişkiler Teorisinde Avrupa-Merkezciliğin Doğuşu, Düşüşü ve Yeniden Yükselişi

 

Sari Hanafi, American University of Beirut, Department of Sociology, Anthropology & Media Studies

The Arab Uprisings Through Academic Scholarship: Structure Constraints and Optional Dependency

Akademik Düzlemde Arap Ayaklanmaları: Oluş Sınırları ve Alternatif Bağımlılık

 

11.20– 13.20 Beşinci Oturum / Fifth Session

Alphan Akgül, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eurocentric Literary Criticism in Turkish Literature: Is Another Path Possible?

Türk Edebiyatında Avrupamerkezci Edebiyat Eleştirisi: Başka Bir Yol Mümkün mü?

 

S. Bekir Gür, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Coşkun Taştan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Zafer Çelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Murat Özturk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Eurocentrism in Higher Education: Locality and Universality in Textbooks on Sociology of Education

Yükseköğretimde Avrupa-merkezcilik: Eğitim Sosyolojisi Ders Kitaplarında Yerellik ve Evrensellik

 

13.20– 14.30 Öğle Arası / Lunch

14.30–16.30  Altıncı Oturum / Sixth Session

Feridun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü/Sosyoloji Bölümü

The Changing Character of Economics: The Rise of American Style Neoclassicism

Ekonominin Değişen Karakteri: Amerikan Tarz Neoklasisizmin Yükselişi

 

Necati Anaz, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

An Analysis of the EU in a Caucasia-Centric World Via ‘Borderland Triangle’: Options and Obstacles

Kafkasya-Merkezli Bir Dünyada “Sınır Bölgesi Üçgeni” Doğrultusunda AB’nin Çözümlenmesi: Seçenekler ve Manialar

 

16.45–17.30  Kapanış Oturumu / Closing Session

Bütün Katılımcılar / All Participants

Avrupamerkezciliği Aşmanın Başlangıçları ve Yolları

The Beginnings and Ways of Going Beyond Eurocentirism

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Demirci, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Farid Alatas, National University of Singapore

Doç. Dr. Yunus Kaya, University of North Carolina Wilmington

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Mücahit Sami Küçüktığlı, Konya Büyükşehir Belediyesi

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Şaban Çalış, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Birol Akgün, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Farid Alatas, National University of Singapore

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Khosrow Bagheri Noaparast, University of Tehran

Prof. Dr. Mustafa Aydın, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Seyed Javad Miri, Institute of Humanities and Cultural Studies (Sweden)

Prof. Dr. Tahsin Görgün, 29 Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Bünyamin Bezci, SakaryaÜniversitesi

Doç. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Tekin, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Karataş, University of St. Thomas

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya, Yalova Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl, İstanbul Şehir Üniversitesi