GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Apaçi Gençlik

Konuşmacı: Ömer Miraç Yaman

Apaçi gençliği merkeze alan sunum üç kısımdan oluşmaktadır:

1) toplumsal planda “apaçi” olarak tanımlanan gençlerin kim oldukları ve bu tanımlama karşısındaki tutum ve davranışlarını;

2) “apaçi” tanımlamasının, tanıma muhatap gençler açısından nasıl algılandığını;

3) “apaçi” olarak tanımlanan gençlerin toplumla yaşadıkları kabul edilen sorunlu ilişkinin boyutlarını ortaya koymak ve yaşanan durumu gençlerin anlatımlarıyla ortaya çıkarıp, çözüme dair yöntemler geliştirebilmek.

Bu çerçevede sunumun giriş bölümünde çalışmanın konusu, önemi, amacı, yöntemi, çalışma sorusu ile alt soruları ve kapsam-sınırlılıkları tartışılmıştır.

Ayrıca alt kültür kavramı ve kavramın “apaçi gençliği” izah etmede ne derece yeterli olabileceği ile “Apaçilik” kavramının çıkış noktası, Türkiye’deki kullanımları ve bu türden kullanımların tarihsel arka planı üzerinden mesele tartışılmıştır. Daha sonrasında araştırmada kullanılan nitel yöntem ile onun teorik çerçevesi tanıtılmış; ayrıca saha araştırması boyunca kullanılan veri toplama teknikleri tartışılarak; sahada elde edilen verilerin analizinde kullanılan yöntemler izah edilmiştir.

Sunumun son kısmında ise, saha çalışması neticesinde elde edilen bulguların, oluşturulan temalar, kategoriler ve alt kategoriler şeklinde tasnifi sunulmuştur.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
20 Mart 2013 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği