GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Anlamın Sesi: Yahya Kemal Beyatlı’nın Şiir Estetiği

Konuşmacı: Alphan Akgül

Bu sunumunda, Yahya Kemal’in şiir hakkında geliştirdiği görüşleri ve onun bu görüşlerine dayanan yorumları ayrıntılı bir şekilde tartışmaya açılmış, bu yorumların işlevsel olan ve olmayan yönlerini ortaya koymaya çalışılmıştır. Böylece, hem Yahya Kemal’in poetikası derinlikli bir şekilde incelenmiş, hem de bu poetika ile şairin şiirleri arasında hangi ölçüde bir uyum olduğu irdelenmiştir. Akgül sunumunda, önce Yahya Kemal’in şiirleri hakkında ortaya atılan görüşlere yönelik eleştirisini, ardından da kendi tezlerini örnek şiir çözümlemeleri aracılığıyla nasıl sınadığını katılımcılar ile paylaşmıştır. Yahya Kemal, anlamı hiç de müphem olmayan şiirler yazdığı hâlde, neden Stéphane Mallarmé gibi anlamda müphemiyet konusunda aşırıya kaçmış bir şaire atıf yapıyordu? Pek çok şiirinde hikâye üslubunu kullandığı hâlde, neden lirizmi mutlak bir şekilde öne çıkarıyordu? Bütün şiirlerini vezinle yazdığı hâlde, neden veznin mekanik bir ahenk aracı olduğunu söyleyip asıl şiirselliğin deruni ahenkten kaynaklandığını iddia ediyordu? Yahya Kemal’in şiir anlayışı tartışılırken sıklıkla atıf yapılan Bergsoncu estetik gerçekten de onun şiirlerini yorumlamak için işlevsel miydi? Sunum kapsamında bu sorulara da yanıt aranmıştır.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
13 Aralık 2014 16:30 18:00 İlmi Etüdler Derneği