GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Algılarla Gerçekler Arasında Günümüz Türkiye’sinde Sosyal Politika

Bu çalışma, yeni kavramsallaştırmalar ve istatistiksel yöntemler ışığında Türkiye’deki refah devleti çalışmalarına disiplinler arası bakış açısıyla özgün bir yaklaşım getirmeyi hedefler. Bu çalışmada, devlet, aile, piyasa ve yerel aktörler olmak üzere dört temel aktörün refahın dağıtımındaki rolleri, bireylerinin yaş, sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnisite gibi temel özellikleri göz önünde bulundurularak incelenmiştir.

Projenin konusu, yukarıda sayılan dört refah kurumundan hareketle Türkiye’de refahın dağıtımıdır. Bu konunun seçilmesinin temel sebebi, her ne kadar genç bir nüfusa sahip olsa da Türkiye’nin yakın gelecekte diğer Avrupa ülkeleri gibi demografik yaşlanma evresine gireceği ve bu süreçte refahın dağıtımı ve sosyal politika konularının akademik ve siyasi tartışmaları artarak etkileyeceği düşüncesidir. Diğer taraftan hayat standartlarındaki yükselme ve ekonomik büyüme farklı toplumsal sınıflarda aynı oranda hissedilmemekte ve dolayısıyla sosyal eşitsizlikler artabilmektedir. Bu sorun da Türkiye’de refahın dağıtımını anlamamızı gerekli kılmaktadır.

Bu çalışma hem nicel hem de nitel veri toplama yöntemlerine dayanır. Odak-grup çalışması ve mülakatlar yoluyla refahın farklı kurumlar tarafından nasıl dağıtıldığı, sosyal politika konularında vatandaş ve yürütücülerin algıları derinlemesine incelenmiştir. Türkiye genelinde 1630 kişi ile anket çalışması yapılarak, refah kurumlarının farklı bireylerin refahındaki önemi istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir.   

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
06 Ocak 2018 17:30 İlmi Etüdler Derneği