GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Abdülkâhir Cürcanî’de Dil, Söz ve Fesahat

Konuşmacı: Mehmet Taha Boyalık

Abdülkâhir Cürcânî hicri 5./miladi 11. yüzyılda yaşamış bir dilbilimci, belagatçi ve dil felsefecisidir. Cürcânî Delâilu’l-i‘câz adlı eserinde geliştirdiği ve Esrâru’l-belâga adlı eserinde derinleştirdiği sözdizimi (nazım) teorisi çerçevesinde dil, söz ve fesâhatin mahiyetini derin bir vukufla irdelemiştir. Onun bu teorisi dilbilim, dil felsefesi, edebî eleştiri ve belâgat alanlarında önemli sonuçlar doğururken tefsir disiplininin tarihi gelişimini de doğrudan etkilemiştir. Bu sunumda Cürcani’nin dil, söz ve fesahat anlayışı ana hatlarıyla ortaya konmuş, ardından onun bu konulardaki düşüncelerinin tefsir alanındaki etkilerinden söz edilmiştir.

Tarih Başlangıç Bitiş Yer
21 Mart 2015 17:00 18:30 İlmi Etüdler Derneği