GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yeniçağ'dan Modern Döneme Dil, Gerçeklik ve Temsil

Bu derste dil, gerçeklik ve temsil meselesi bağlamında, Yeniçağ'dan 20. yy.'a kadar felsefe tarihinde öne çıkan görüşler mukayeseli bir şekilde incelenecektir. Temel soru, dil vasıtasıyla temsil edilenin ne olduğudur. Temsil edilenler, doğrudan doğruya dış dünya mıdır? Yoksa, bu sadece pratik bir kabulden ibaret kalıp, esasen temsil edilenler zihinsel içeriklerimiz midir? Şayet ikincisi doğruysa, bilinçli zihinsel içeriklerimiz mi temsil edilmektedir, yoksa dil bilinçdışının bir temsil sahnesi midir? Başka bir deyişle dil, Descartes'tan itibaren egemen perspektif olan, otonom ego cogitans'ın şeffaf zihinsel içeriklerinin temsil alanı değil midir? Bu gibi sorular etrafında, dil yetisi, lisan, söz, işaret, işaret eden/edilen, müşir, idea, mefhum, hüküm, beyan, anlamlılık, referans gibi anahtar kavramların, öncelikle seçilen filozoflardaki özel mânâları da belirginleştirilmeye çalışılmak suretiyle, aralarındaki ilişkiler ele alınacaktır. Bu minvalde, Hobbes, Descartes, Locke, Leibniz, Condillac gibi Yeniçağ filozoflarından başlayıp Bergson'a, Saussure'e ve de yapısalcılığa uzanan bir güzergâh takip edilecektir. Ders, hâlen hayatta olan Searle'ün, dili hangi bakımdan toplumsal kurumların inşasındaki temel âmil telâkki ettiği bahsiyle noktalanacaktır.

BAŞVURU

Program Öncesi Okunması Gereken Ön Okumalar

  1. Altınörs, 50 soruda Dil Felsefesi
  2. Descartes, Metot üzerine Konuşma, III. Kısım
  3. Locke, An Essay concerning Human Understanding, Giriş ve I. Kitap
  4. Rousseau, Dillerin Kökeni Üstüne Deneme
  5. Bergson, Metafiziğe Giriş
  6. Dekens, Yapısalcılık
  7. Searle, Toplumsal Gerçekliğin İnşası

Programın Haftalık İzlencesi

1. hafta:

Hobbes, Descartes

2. hafta:

Locke, Leibniz

3. hafta:

Condillac, Rousseau

4. hafta:

Bergson

5. hafta:

Saussure

6. hafta:

Yapısalcı paradigma, Ricoeur

7. hafta:

Mantıkçı-pozitivizm

8. hafta:

Austin, Searle

Tarih Saat Yer
06 Kasım 2021 13:00 Online
13 Kasım 2021 13:00 Online
20 Kasım 2021 13:00 Online
27 Kasım 2021 13:00 Online
04 Aralık 2021 13:00 Online
11 Aralık 2021 13:00 Online
18 Aralık 2021 13:00 Online
25 Aralık 2021 13:00 Online