Türkiye'de Modernleşme

Bu seminerin amacı Türkiye’nin modernleşme tarihini eleştirel bir yaklaşımla ele almak ve yenilenme yoluyla var olma çabalarının yol haritasını çıkarmaktır.  Bu çerçevede Osmanlı’nın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme sürecinin niçin öncelikle bir Batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Haftalık sunumlar ve okunması beklenen kaynaklar eşliğinde, yaklaşık yüz elli yıllık tecrübenin ardından, yenilenme sürecinin Müslümanlar tarafından nasıl okunabileceği yeniden değerlendirilecektir. Bu bağlamda modernleşme kavramı, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile İslami düşüncenin seyrinde yaşanan değişim arasındaki etkileşim ve tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri hususlarına odaklanılacaktır.

Program İçeriği

1. HaftaKavram olarak ‘modernlik’ ve ‘modernizm’ nedir? Modernizmin dayandığı temel ilkeler nelerdir? Modern Batı’nın kaynakları nelerdir? soruları açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. 
2. Hafta

Osmanlı Modernleşmesi’nin temel özellikleri üzerinde durulacaktır.  Bu özelliklerin, Osmanlı toplumunun farklı kesimleri arasındaki ilişkilerle ve bu kesimlerin iktidar karşısındaki mevkileriyle irtibatı değerlendirilecektir.

Ayrıca, Osmanlı toplum düzeninde ve siyasetinde İslam’ın yeri üzerinde durulacaktır.
3. HaftaBugün, nasıl bir dünya ile karşı karşıya olduğumuz ve bu verili durum ile önceki mirasın ilişkisi ile bu ilişki hangi noktalarda bir değişim ve süreklilik göstermektedir? soruları üzerinde durulacaktır.
4. HaftaOsmanlı’da millet oluşturma gayretleri ile başlayan siyasi süreç değerlendirilecektir. Bu bağlamda, Osmanlı’da oluşan siyasi ve fikri cereyanlar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. İmparatorluklar çağı olarak XIX. yy. ve Batı işgal süreci ile Osmanlı’nın geldiği nokta üzerinde durulacaktır. Ayrıca bir çözüm arayışı olarak merkezden modernleşme uygulamaları değerlendirilecektir.
5. HaftaOsmanlı modernleşmesinin uluslararası bir mesele haline gelişi süreci hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yapılacaktır. Bu çerçevede geleneksel yapıların çatırdaması ve bu sürece karşı oluşan tepkiler üzerinde durulacaktır.
6. Hafta“Batı’nın merkezleşmesi” ve “ulusun inşası” süreci ile değişen hayat dinamikleri hakkında bilgi aktarılacaktır.
7. HaftaKurtuluş ideolojileri ve yol ayrımında bulunan İslamcılık hakkında müzakere yapılacaktır.
8. HaftaUlusal bağlamda İslamcılık’ın serüveni hakkında konuşulacaktır.
9. HaftaTC.’de tek partili yıllar ile çok partili hayata geçiş ve dünyayla yeni irtibatlar kurma hakkında değerlendirme yapılacaktır.  Bu çerçevede Soğuk Savaş yılları konsepti ile yaşanan dil değişimi üzerinde durulacak, 1980 İhtilali ile Türkiye’de tahkim edilen darbe düzeni ve bu dönemdeki İslamcı tasavvurun kavram dünyası müzakere edilecektir. Ayrıca 1990’lı yıllarda değişen NATO konsepti ile İslamcılık’ın ‘öncelikli tehdit’ haline gelmesi süreci konuşulacaktır
10. HaftaTürkiye’nin modernleşme tecrübesini nasıl anlamlandırabileceğimiz konusu müzakere edilecek ve öğrencilerin katkıları ile genel bir sonuç değerlendirmesi yapılacaktır.
Tarih Saat Yer
16 Şubat 2019 12:30 İLEM