Sosyal Bilimlerin Yapısı

Bu seminerde genel olarak tarihsel süreçte sosyal bilimlerin bağımsız bilimsel disiplin olma imkanları ve bu yolda karşılaştıkları sorunlar üzerinde durulacaktır. Özellikle sosyal bilimlerin pozitivizmin etkisiyle felsefi spekülasyonu aşarak doğa bilimlerine benzemeye çalışmaları ve bu anlayışın sosyal bilim düşüncesine etkileri tartışılacaktır. Ontolojik olarak doğal gerçekliğin kültürel gerçeklikten farklı bir yapıda olması sosyal bilimler felsefesinin ve epistemolojik ve metodolojik sorunların önemli kaynaklarından birisidir. Kültürel gerçeklik, tarihsel olmasının yanında belli zaman ve mekan sınırlarında insanlar arası etkileşimler yoluyla üretilen bir gerçekliktir. Aynı zamanda sosyal bir varlık olarak insan da bu gerçekliğin hem bir ürünüdür, hem de üretenidir. Kültürel gerçekliğin bu yapısı dolayısıyla sosyal bilimlerin bizatihi kendisi bir sosyal bilim konusudur. Bu bağlamda sosyal bilimlerin pozitivizmle ilişkisi, bilim felsefesi tartışmalarının sosyal bilimlere yansıması, metodoloji sorunu, hermeneutik ve postmodernizm tartışmaları bu seminerde ele alınacak başlıca konulardır.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

1- Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, (Çev. İsmail Türkmen), 2. Baskı, Ayrıntı Yay., İstanbul, 2005


2- Ted Benton, Ian Craib, Sosyal Bilim Felsefesi, (Çev. Ü.Tatlıcan, B.Binay), Sentez Yay., Bursa, 2008.


3- Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, (Çev. Şirin Tekeli), 7. Baskı, Metis, İstanbul, 2007.
 

 


Tarih Saat Yer
14 Temmuz 2020 09:30 İLEM