GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Son Dönem Osmanlı Hukuk Eğitimi

Osmanlı Devleti 19. yüzyılda, Batı Avrupa devletleriyle kimi açılardan benzer, eş-zamanlı veya yakın-zamanlı siyasi, idari, ekonomik ve hukuki dönüşümler yaşadı. Bu çerçevede II. Mahmud’un saltanat yıllarında ve erken Tanzimat döneminde merkezî devlet otoritesinin tesisine matuf çabalar, güçlenen bürokrasinin siyasî-ekonomik tercihleri ve özellikle Islahat Fermanı sonrasında hukuk gündeminin uluslararası müzakerelerin bir parçası haline gelmesi Osmanlı hukukunu kaynak, zihniyet, yöntem, terminoloji, üslup gibi açılardan farklılaştırdı. Siyasî kırılma noktalarına işaret eden tanzimat, ıslahat, adalet/ıslahat-ı adliye (fermanları), kanun-ı esasi, meşrutiyet gibi adlandırmaların da ima ettiği üzere bu yeni dönemde gerçekleştirilen veya planlanan reformların en önemli ayaklarından birini hukuk reformları oluşturmaktaydı. Süreklilik ve değişim bağlamlarını birlikte dikkate almak kaydıyla bu süreçte yeni unsurların belirleyici yer tuttuğu bir hukuk sisteminin teşekkül ettiği söylenebilir. Bu programın amacı; kanunlaştırma, mahkeme teşkilatı, hukuk telakkisinin değişimi, hukuk dallarının gelişimi, hukuk reformu fikri, yeni hukukçu tipleri gibi eksenleri de göz önünde bulundurarak hukuk eğitimi alanındaki gelişmeleri değerlendirmek; bu çerçevede kurumsal yapı, müfredat, hukuk hocaları, yeni hukuk literatürü, mezunlar ve istihdam meselelerini tartışmaya açmaktır.

BAŞVURU FORMU


Program Haftalık İzlencesi

1. Hafta

Hukuk Mektepleşmesi

Ali Adem Yörük, “Mekteb-i Hukuk'un Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, 7-66.

2. Hafta

Mekteb-i Hukuk’ta Müfredat, Hocalar, Yeni Hukuk Literatürü

Ali Adem Yörük, “Mekteb-i Hukuk'un Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, 67-142.

3. Hafta

Adliye Mesleğinin Oluşumu Süreci ve Mekteplilerin İstihdamı

Ali Adem Yörük, “Mekteb-i Hukuk'un Kuruluşu ve Faaliyetleri”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, 143-185.
4. Hafta

Mekteb-i Hukuk’ta Eğitim Hayatı

Mehmed Nazım Bey, Mekteb-i Hukuk Günlerim, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yay., 2012.

5. Hafta

Hukuk Eğitiminde Yeni Bir Tür: Medhal-i İlm-i Hukuk

İbrahim Hakkı Paşa, Mukaddime-i İlm-i Hukuk, haz. Abdullah Özçelik ve Ömer Can Baş, İstanbul: DBY Yayınları, 2021

Rizeli Kasım Efendi, Medhal-i İlm-i Hukuk.
6. Hafta

II. Meşrutiyet Sonrası Hukuk Eğitiminde Yeni Üslup Arayışı

Hafız Kasım Efendi, Müderris ve Hukukçu Rizeli Hafız Kasım Efendi - II. Meşrutiyet Dönemi Hukuk Eğitiminde Üslup Arayışları (1908-1924), haz. Ali Adem Yörük, İstanbul, Dergah Yayınları, 2014.

 

Tarih Saat Yer
02 Nisan 2022 11:00 Çevrimiçi
09 Nisan 2022 11:00 Çevrimiçi
16 Nisan 2022 11:00 Çevrimiçi
23 Nisan 2022 11:00 Çevrimiçi
30 Nisan 2022 11:00 Çevrimiçi
07 Mayıs 2022 11:00 Çevrimiçi