GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Siyaset Çalışmaları Merkezi

İlmi Etüdler Derneği (İLEM), geleneğin birikiminden yeni bir düşüncenin inşasına hedefiyle, akademik çalışmanın mahiyeti ve gayesi üzerine yeniden düşünmenin gerekliliğine inanmakta ve ilmi çalışmalarını bu amaç doğrultusunda şekillendirmektedir.

İLEM Siyaset Çalışma Merkezi; keskin sınırlarla ayrıştırılmış, bütünden kopuk ve bağlantısız ilmi anlayış yerine bilimsel problem alanlarına odaklanan, disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışmalara imkân tanıyan bir anlayışı benimsemiştir. Buradan hareketle SÇM, mukayeseli yöntemlerin uygulandığı başta siyaset ve hukuk disiplini olmak üzere birçok bilim dalının desteğini alarak nitelikli analizler ve araştırma süreçlerinin yaygınlaştırılmasını, bu bilgi ve pratiğin nesillere aktarılmasını gaye edinmektedir. Böylelikle SÇM; bilgi üretme ve uygulama, ilgi alanındaki araştırmalara öncülük etme işlevi yürütmekte, ilmi sorunlara kalıcı çözüm önerisi sunmayı hedeflemektedir.

Siyaset Çalışma Merkezi; İslam ve Türk siyaset düşüncesi, Müslüman dünyanın meseleleri, insan hakları, hukuk düşüncesi, Tanzimat düşüncesi, şehir ve siyaset çalışmaları gibi araştırma alanlarını kendine öncelikli çalışma alanı olarak belirlemiştir. Bu amaca erişmek için merkezin; belirlemiş olduğu odak alanlar kapsamında kısa, orta ve uzun vadede okuma programları, dersler, yuvarlak masa toplantıları, konferanslar, paneller, sempozyumlar, araştırma projeleri gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

Siyaset Çalışma Merkezi, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği programlar ve bunların somut çıktılarıyla akademik kurumların ve sivil toplum örgütlerinin, bağımsız araştırmacıların hedef odaklı güncel çalışmalarını yakından takip etmekte olup, hür ve özgün akademik düşünce zemininin inşasına katkı sağlamayı kendine ilke edinmiştir.