GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Osmanlı Tarihinde Oryantalist ve Kolonyal Perspektifler

Bu dersin amacı hem Osmanlı İmparatorluğu’nun kolonyal bir güç olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğini hem de bu süreçte kendi tebaasına karşı oryantalist bir yaklaşım benimseyip benimsemediğini tartışmaya açmaktır. Derste, bir yönetim biçimini ‘kolonyal’ olarak nitelemeyi gerektiren şartlar, kolonyal idarenin pratik yansımaları ve tarih boyunca ortaya çıkmış kolonyal idare/tahakküm biçimlerinin neler olduğu tartışılacaktır. Yerleşimci kolonyalizm, ticari kolonyalizm gibi çeşitli kolonyalizm türlerine temas edilecek ve 19. Yüzyılın yüksek emparyalizm dönemiyle ortaya çıkan Modern Kolonyalizm merkeze alınacaktır. İngiliz, Fransız ve Alman kolonyalizm biçimlerinin yanında Japon, İtalyan ve Rus gibi ‘diğer kolonyalizmler’ incelenecek ve Osmanlı tarihini de bu kapsamda değerlendiren çalışmalar ele alınacaktır. Dönemin imparatorlukların kullandığı ‘medenileştirme misyonu’ gibi retorikler incelenecek ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimi altında bulundurduğu coğrafyalar ve halklar üzerindeki idaresinin oryantalist ve kolonyalist izler taşıyıp taşımadığı anlaşılmaya çalışılacaktır.

BAŞVURU FORMU

Programın Haftalık İzlencesi

1.hafta:  

 

Temel Kavramlar: Oryantalizm, emperyalizm ve kolonyalizm

Cooper,  Frederick, 2005. Colonialism  in  Question:  Theory,  Knowledge,  History. University of California Press, Berkeley.

Durba Ghosh, “Who counts as ‘native’?: gender, race, and subjectivity in colonial India,” Journal of Colonial History. 6:3 (2005).

David  Chidester,  “Imperial,  Colonial,  and Indigenous”  in  Empire  of  Religion,  25-58.

Yücel Bulut, "Hindistan'da İngiliz Sömürgeciliği, Oryantalizm ve William Jones" . İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 3 (2012 ): 71-106.

Yücel Bulut, Oryantalizmin Kısa Tarihi, Küre Yayınları, İstanbul 2017.

2. hafta:

Osmanlılar Kolonyal İmparatorluklar Çağının Bir Öznesi Olabilir mi?

Selim Deringil, “They Live in a State of Nomadism and Savagery": The Late Ottoman Empire and the Post-Colonial Debate” in Comparative Studies in Society and History, Vol. 45, No. 2 (April, 2003), p. 311-313.

Selim Deringil, The Well-Protected Domains Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876-1909 (London-New York: I.B.Tauris, 1999), p. 39-42.

Mostafa Minawi, Osmanlılar ve Afrika Talanı: Sahra’dan Hicaz’a İmparatorluk ve Diplomasi, (Çev. Ayşen Gür), Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2018.

 Vangelis Kechriotis, “Postcolonial criticism encounters late Ottoman studies”, Historein, 13, 39-46

Hakan Erdem, https://www.karar.com/yazarlar/hakan-erdem/memalik-i-mahruseden-mustemlekeye-966.

Beyza Topuz Demir, Ottoman Orientalism & Colonialism Discourses, Term Paper, https://www.academia.edu/23633570/OTTOMAN_ORIENTALISM_and_COLONIALISM_DISCOURSES

3. hafta:

Osmanlı idaresi ve kolonyal düzen: Felsefi, hukuki ve ekonomik zemin farklılığı

Türesay, Özgür. "The Ottoman Empire Seen through the Lens of Postcolonial Studies: A Recent Historiographical Turn", Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 60-2, no. 2, 2013, pp. 127-145.

Mostafa Minawi, “International Law and the Precarity of Ottoman Sovereignty in Africa at the End of the Nineteenth Century”, The International History Review, (2020), 1-24

Mustafa Serdar Palabıyık, “International law for survival: teaching international law in the late Ottoman Empire (1859–1922)”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 78 (2015), pp 271-292

Lauren Benton, “A Place for the State: Legal Pluralism as a Colonial Project in Bengal and West Africa,” in Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400- 1900 (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 127-66. [B]

Lauren Benton, “Colonial Law and Cultural Difference: Jurisdictional Politics and the Formation of the Colonial State.” Comparative Studies in Society and History, vol. 41, no. 3, 1999, pp. 563–588.

Jun Akiba, “Empires and the Shari‘a: A Comparison of Colonial Islamic Legal Systems”, in Eurasia’s Regional Powers Compared: China, India, Russia,  (Edited by Shinichiro Tabata), pp. 171–187

4. hafta:

Batıya Duyulan Nefret: Osmanlı/Türk Aydınının Batı Tarafından Sömürgeleştirilme Korkusu

Christoph Herzog & Raoul Motika, “Orientalism "alla turca": Late 19th / Early 20th Century Ottoman Voyages into the Muslim 'Outback'.” Die Welt des Islams, New Series, Vol. 40, Issue 2, July 2000: 179-195.

Yücel Karadaş, “Ziya Gökalp’te Şarkiyatçılık: Doğun’un Batıcı Üretimi.” Anahtar: 2008.

Program esnasında gerekli olabilecek materyaller ve hazırlıklar

1. V. I. Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (Penguin, 2010)

2. Kris Manjapra, Colonialism in Global Perspective (Cambridge University Press, 2020)

3. Osborne, Milton E., The French Presence in Cochinchina and Cambodia: Rule and Response (1859-1905) (Ithaca: Cornell University Press, 1969), pp. 33-56.

4. Tarling, Nicholas, “The Establishment of the Colonial Regimes,” in Nicholas Tarling, ed., The Cambridge History of Southeast Asia: Volume Two, Part One, from 1800 to the 1930s (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp. 1-72.

5. Aldrich, Robert, Greater France: A History of French Overseas Expansion (Basingstoke: Macmillan, 1996), pp. 68-121

6. Marseille, Jacques. “The Phases of French Colonial Imperialism: Towards a New Periodization.” The Journal of Imperial and Commonwealth History 13:3 (1985), pp. 127-41

7. Friedrich Fabri, "Does Germany Need Colonies?" (1879)

8. Ekstra: film: The Man Who Would Be King (1975, 129 min.)

Tarih Saat Yer
05 Kasım 2021 18:00 İLEM
19 Kasım 2021 18:00 İLEM
03 Aralık 2021 18:00 İLEM
17 Aralık 2021 18:00 İLEM