Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu

Modernite, üzerinde bulunduğumuz dünyanın, 16.yüzyıl sonrası yaşadığı tarihsel dönüşümü anlatır. Bu tarihsel dönüşüm neticesinde dünyanın varoluşundan 16.yüzyıla kadar yaşanan kadim uygarlıkların yaşam alanı yavaş yavaş ve neredeyse tümüyle değişime uğramıştır.  Bu değişim beraberinde, insanın ve insanlığın eşyaya, Tanrı’ya, tabiata, olgulara, dünyaya ve insana dair algısında da değişim gerçekleştirmiştir. Bu sebeple modernitenin kökenleri ve oluşumu, günümüz dünyasını anlamak açısından incelenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu seminer kapsamında modernitenin kaynakları ve gelişimi ele alınacak, modern toplum ve siyasetin ana özellikleri Rönesans, reform, hümanizm, bilimsel düşüncenin dönüşümü, aydınlan­ma, sömürgecilik, Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi ve emperya­lizm çerçevesinde sunulacaktır.

Tarih Saat Yer
06 Ekim 2012 12:30 İLEM