İslami İlimlere Giriş

İslam toplumunun ilahî ve nebevî mesajla sahih bir ilişki kurabilmesinin temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. İslami ilimler aynı zamanda Müslüman toplumun yaşantısının ve düşüncelerinin çerçevesini çizmektedir. Bu seminerde katılımcıların temel İslami ilimler olarak adlandırılan hadis, tefsir, fıkıh ve kelam ilimlerini tanımaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bu ilimlerin oluşum ve gelişme süreçleri, mahiyet, amaç ve fonksiyonları ele alınacaktır. İslam düşüncesinin temel zeminini oluşturan bu ilimler, birbiriyle olan irtibatı da göz önünde bulundurularak sunulacaktır.

İlmin mahiyeti, ilimlerin tasnifi ve İslami ilimlerin genel ilim tasnifi içindeki yerini tespit etmek; tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf gibi İslami ilimlerin ortaya çıkış ve gelişim serüvenlerini aydınlatmak; her bir İslami ilmin tanıtımı, yöntemi, işlevi ve bu ilimlerin birbirleriyle ilişkileri konusunda genel bir kanaat oluşturmak seminerde üzerinde durulacak konulardır. Çağdaş dünyayı yorumlamada İslam ilim geleneğinin bizlere sağladığı imkanların tartışılacağı bu seminerde katılımcıların, temel İslam ilimlerine dair bütüncül bir bakış açısı elde etmeleri hedeflenmektedir.

Tarih Saat Yer
19 Temmuz 2018 09:30 İLEM