Ekonomi Politik

Modern iktisat düşüncesi 18. yüzyılda ortaya çıkan yazınla başlatılmış olsa da, ilk olarak eski Yunan devletlerinin ve ilim adamlarının gündeminde olmuştur. Üretim ve bölüşüm süreçlerinin nasıl olması gerektiği, iktisadi düşüncenin aslında yatan temel sorudur. Üretimin hangi araçlarla ve kimin kontrolünde olacağı ve elde edilen artı değerinin nasıl paylaştırılacağı tarih boyunca tartışılmıştır. Klasik düşünürlerin politik iktisat olarak ifade ettikleri ve üretim-bölüşüm ya da devlet-toplum ilişkileri kapsamında yaptıkları çalışmalar, 19. yüzyılda neo-klasik iktisatçıların teoriyi bir nevi toplumdan soyutlayarak modellere hapseden yaklaşımlarıyla “iktisat bilimi” (economics) olarak bugünkü halini almıştır. Varsayımlar çerçevesinde soyut matematiksel modellemelere dayanan bu yaklaşım iktisat alanını daha “bilimsel” kılsa da reel ekonomik sorunların anlaşılması ve çözümlenmesi noktasında yetersiz kalmıştır. Birey, toplum, piyasa ve devlet arasında ilişkileri iktisat, siyaset bilimi, sosyoloji ve birçok farklı alandan yararlanarak tartışmak ve ele almak gerekmektedir. Bu bağlamda, ekonomi politik atölyesi iktisadi meseleleri bireyden uluslararası sisteme uzanan bir ilişki içerisinde eleştirel olarak ele almayı hedeflemektedir. Günümüzün iktisadi sorunlarına salt teorik yaklaşımın ötesinde siyasal ve toplumsal boyutuyla ele alan çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Tarih Saat Yer
14 Temmuz 2021 17:00 İLEM