Çağdaş İslam Düşüncesi

Bu seminer dersinde çağdaş dönemde Müslümanların fikir dünyası ve bu dünyanın yol açtığı pratikler farklı İslami akımlar esas alınmak suretiyle işlenecektir. Böylece çağdaş zamanda öne çıkan kavramlar, meseleler, çözümler, metodolojiler ve yöntemler mukayeseli şekilde sunulmuş olacak, bunun yanısıra model şahsiyetler ve hareketler konulara giriş sadedinde tanıtılacaktır. Gerektiğinde bir düşünce veya akımı en iyi yansıtan metin seçkileri okunacak ve üzerinde tartışılacaktır. Konunun seyri esas olarak gelenekçilik, ıslahatçılık ve modernizm akımları üzerinden gidecek, ancak bunların farklı iç tezahürleri de karşılaştırmalı olarak gündeme gelecektir. Seminer sonunda öğrenciler çağdaş İslam dünyasının fikir ve hareket ekolleri hakkında yeterli malumata sahip olacaklar, temel kavramları tanımlama, metot ve yöntemleri mukayese etme becerisi kazanacaklardır.

Tarih Saat Yer
22 Temmuz 2017 09:30 İLEM