E-Bülten Kaydı

Vahdet-i Vücud Öğretisine Giriş: Temel Metinler II

Hoca: Ercan Alkan

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 8 Mart – 26 Nisan 2017 (8 Hafta)

   

 

 

 

 

Vahdet-i vücud konusunu tasavvuf literatürünün ilgili metinleri eşliğinde değerlendirmeye çalışmak, okuma grubunda gözetilen öncelikli amaçtır. Bu dönem okuma grubunda özellikle vahdet-i vücudla irtibatlı dinî ve felsefî mesâil/sorunlar üzerinde durulacaktır. Mesâil düzeyinde vahdet-i vücud öğretisinin kapsamına giren hususların büyük bir kısmına İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde yer verilmiştir. Bu sebeple kimi şârihler söz konusu mesâilin Fusûs metni ile irtibatını göstermek maksadıyla mukaddime metinleri kaleme almışlardır. Ahmed Avni Konuk’un Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi bu geleneğin ilgi çekici örneklerindendir. İbnü’l-Arabî ve vahdet-i vücud ekolünün varlık-yokluk, varlık mertebeleri gibi ontolojiye; din, şeriat, şeriatların farklılığı, peygamberlik gibi teolojiye; ölüm, kıyamet, cennet-cehennem gibi eskatolojiye ilişkin meselelere yaklaşımları Ahmed Avni Bey’in mukaddimesi merkeze alınarak tartışılmaya çalışılacaktır.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Ebu’l-Alâ Afîfî, Fusûsu’l-Hikem Okumaları İçin Anahtar, çev. Ekrem Demirli, İstanbul 2000, s. 27-66.

Program İçeriği

1. Hafta: Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi: Vücûd, Adem, Vücûd-ı izâfî

2. Hafta: Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi: Tecelliyât-ı vücûd, Mertebe-i lâ-taayyün, Mertebe-i Vahdet, Mertebe-i vâhidiyyet

3. Hafta: Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi: Sıfat ve Esmâ, Mertebe-i Ervâh, Mertebe-i âlem-i misâl

4. Hafta: Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi: Mertebe-i şehâdet

5. Hafta: Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi: İnsan-ı kâmil, telhîs-i merâtib-i vücûd

6. Hafta: Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi: İrsâl-i rüsul, İhtilâf-ı şerâyi’, Din

7. Hafta: Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi: Mevt, Berzah, Kıyamet, Cennet, Cehennem

8. Hafta: Fusûsu’l-Hikem Mukaddimesi: Hâtime

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.