E-Bülten Kaydı

Vahdet-i Vücud Öğretisine Giriş: Temel Metinler

Hoca: Ercan Alkan

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 17 Ekim – 05 Aralık 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste İslam düşünce tarihinde, ortaya çıktığı ilk zamanlardan itibaren çeşitli kesimler tarafından hakkında çokça spekülasyon yapılan vahdet-i vücud öğretisinin, konuyla ilgili tasavvuf literatüründe ön plana çıkmış temel metinler üzerinden incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaç için Abdülganî en-Nablusî'nin Îzâhu’l-maķsûd min ma'nâ vahdeti’l-vücû'u ile Cürcani'nin er-Risâle ala vahdet-i vücûd adlı eserleri seçilmiştir. Derste bu eserler okunarak, sûfîlerin vahdet-i vücud tasavvurları metni merkeze almak sûretiyle irdelenmeye çalışılacaktır. Böylece vahdet-i vücud meselesinde sûfîlerin argümanları, kendi metinlerinden hareketle müzakere edilerek bu argümanlar hakkında değerlendirmeler yapılacaktır.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Ekrem Demirli, “Vahdet-i Vücud”, DİA, cilt: 42,  sayfa: 431-435.

Mustakim Arıcı, “Bir Otorite olarak Seyyid Şerif Cürcânî ve Osmanlı İlim Hayatındaki Yeri”, İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, ed. Cüneyt Kaya, İstanbul 2015, s. 61-95

Bekri Alaaddin, Bir Çağın Öncüsü Abdülganî Nablusî Hayatı ve Fikirleri, İstanbul, 1995, s. 9-146.

Program İçeriği

1. Hafta: 

Giriş: Ömer Türker, “Kelam ve Felsefe Geleneklerinin Kesişim Noktasında Seyyid Şerif Cürcânî”, İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, ed. Cüneyt Kaya, İstanbul 2015, s. 11-59.

Metin: Cürcânî, Risâle fî vahdeti’l-vücûd, thk. Saîd Abdüllatîf Fûde, Ammân 2013.

2. Hafta: 

Metin: Cürcânî, Risâle fî vahdeti’l-vücûd, thk. Saîd Abdüllatîf Fûde, Ammân 2013.

3. Hafta: 

Metin: Cürcânî, Risâle fî vahdeti’l-vücûd, thk. Saîd Abdüllatîf Fûde, Ammân 2013.

4. Hafta: 

Metin: Cürcânî, Risâle fî vahdeti’l-vücûd, thk. Saîd Abdüllatîf Fûde, Ammân 2013.

Değerlendirme: Eşref Altaş, “Varlık, Varlığın Birliği ve Var Olanların Mertebeleri: Cürcânî’nin Yaklaşımı”, İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim Seyyid Şerif Cürcânî Örneği, ed. Cüneyt Kaya, İstanbul 2015, s. 97-129.

5. Hafta: 

Giriş: Bekri Alaaddin, Bir Çağın Öncüsü Abdülganî Nablusî Hayatı ve Fikirleri, İstanbul, 1995, s. 147-212.

Metin: Nablusî, Îzâhu’l-maksûd min ma’nâ vahdeti’l-vücûd, thk. R. Sâlim Şerîf, Mecelletü’t-terbiye ve’l-ilm, 2008.

6. Hafta: 

Metin: Nablusî, Îzâhu’l-maksûd min ma’nâ vahdeti’l-vücûd, thk. R. Sâlim Şerîf, Mecelletü’t-terbiye ve’l-ilm, 2008.

7. Hafta: 

Metin: Nablusî, Îzâhu’l-maksûd min ma’nâ vahdeti’l-vücûd, thk. R. Sâlim Şerîf, Mecelletü’t-terbiye ve’l-ilm, 2008.

8. Hafta: 

Metin: Nablusî, Îzâhu’l-maksûd min ma’nâ vahdeti’l-vücûd, thk. R. Sâlim Şerîf, Mecelletü’t-terbiye ve’l-ilm, 2008.

Değerlendirme: Muhammed Bedirhan, Abdülganî Nablusî’nin Vahdet-i Vücûd Müdâfaası, Doktora Tezi, İÜSBE, 2016.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.