E-Bülten Kaydı

Vahdet-i Vücud Öğretisine Giriş: et-Tuhfetü’l-Mürsele Okumaları

Hoca: Ercan Alkan

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 02 Mart – 20 Nisan 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

et-Tuhfetü’l-Mürsele, Fazlullah Burhanpûrî (ö. 1029/1620) tarafından sûfîlerin varlık ve mertebeleri hakkındaki görüşlerini ele almak üzere telif edilen muhtasar bir risâledir. Konuları işleyiş tarzı ve üslubu dolayısıyla eser sûfî muhitlerde önemsenmiş, okunmuş ve üzerine şerhler kaleme alınmıştır. Bu derste Abdülganî Nablusî ve Mehmed Elif Efendi tarafından yazılan şerhler eşliğinde et-Tuhfetü’l-Mürsele metni okunacak, sûfîlerin vahdet-i vücud tasavvurları metni merkeze almak sûretiyle irdelenmeye çalışılacaktır. Amaç, üzerinde fazlaca spekülasyon yapılan vahdet-i vücud meselesinde sûfîlerin argümanlarını kendi metinlerinden hareketle müzakere etmek, anlamak ve kavramaktır.

Program İçeriği

1. Hafta: Giriş: et-Tuhfetü’l-Mürsele ve Şerhlerine Dair Literatür Değerlendirmesi

2. Hafta: Mutlak Vücud

3. Hafta: Vücud Mertebeleri 

4. Hafta: Hulûl-İttihâd

5. Hafta: A’yân-ı Sâbite

6. Hafta: Ayniyet-Gayriyet 

7. Hafta: Muhakkiklere Göre Vahdet-i Vücud Nedir? Ne Değildir?

8. Hafta: Değerlendirme

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.