E-Bülten Kaydı

Toplumsal Değişim ve Modern Türk Edebiyatı

HocaMehmet Güneş

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 29 Şubat - 18 Nisan 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Edebî eserler; toplumun tarihî, coğrafî, ekonomik ve sosyal yapısındaki değişme ve gelişmeleri doğrudan yansıtırlar. Cumhuriyet dönemi Türk toplumundaki sürekli siyasî ve sosyal hareketlilik, edebî metinleri biçim ve içerik açısından şekillendirmiştir. “Toplumsal Değişim ve Modern Türk Edebiyatı” adlı derste geçmişten bugüne edebiyat ile toplum ilişkisi özlü biçimde aktarıldıktan sonra, “edebiyat sosyolojisi” ve “sosyolojik eleştiri” kavramları açıklanacaktır. Sonraki derslerde incelenecek metinlerden hareketle, edebî eserlere toplumsal değişimlerin nasıl yansıdığı edebiyat kuramları çerçevesinde değerlendirilecektir. Derslerde şiir, roman, hikâye ve tiyatro olmak üzere farklı edebî türlerden metinler seçilerek, toplumsal değişimin farklı türlerde nasıl ele alındığı saptanmaya çalışılacaktır. Yine derslerde farklı dönem ve eğilimden şair ve yazarların metinleri okutularak edebî eserlerde toplumsal değişimin farklı bakış açılarıyla nasıl irdelendiği tartışmalı olarak incelenecektir. Disiplinler arası ilişkiler yöntemi esas alınarak Türk toplumundaki değişimin edebî eserlerdeki akislerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu süreçte katılımcıların, derste incelenen metinlere ilişkin tespit ve görüşlerini yazılı olarak hazırlamalarına da özen gösterilerek, onlara akademik/bilimsel bir bakış açısı ve üslup kazandırmak da hedeflenmektedir.

Program Öncesinde Gerekli Görülen Ön Okumalar

Robert Escarpit, Edebiyat Sosyolojisi, Remzi Kitabevi.

Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları.

Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Papirüs Yayınları.

G. V. Plehanov, Sanat ve Toplumsal Hayat, Çev.: Cenap Karakaya, Sosyal Yayınları.

Cemil Meriç, Kırk Ambar I-II, İletişim Yayınları.

Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları.

Orhan Okay, Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları.

Sezai Karakoç, Edebiyat Yazıları I-II-III, Diriliş Yayınları.

Kemal Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Edebiyat ve Toplum, Timaş Yayınları.

Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, Hece Yayınları.

Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi Makaleler IV, İletişim Yayınları.

İsmet Emre, Roman ve Siyaset, Anı Yayıncılık.

Necmettin Türinay, Geleneğin Dünyası Yeniliğin Ufukları, Akçağ Yayınları.

Program İçeriği

1. Hafta: Geçmişten bugüne edebiyat ve toplum ilişkisi ve “edebiyat sosyolojisi” kavramı

2. Hafta: Mehmet Âkif’in şiirlerine yansıyan toplum

3. Hafta: Tarık Buğra’nın Yağmur Beklerken ve Dönemeçte romanlarında çok partili hayata geçiş sürecinin izleri

4. Hafta: Rasim Özdenören’in Gül Yetiştiren Adam anlatısı ile Mustafa Kutlu’nun Ya Tahammül Ya Sefer hikâyesinde toplumsal değişim ve değişen değer yargıları

5. Hafta: Edebiyat Sosyolojisi kavramı etrafında Sezai Karakoç’un şiirleri

6. Hafta: Necip Fazıl Kısakürek’in Reis Bey piyesinde hukuk ve insanî değerler; siyasi bir eleştiri ve tepki olarak “O Zeybek” şiiri

7. Hafta: Sevgi Soysal’ın Şafak romanında 12 Mart Muhtırasının toplum ve bireyler üzerinde yarattığı sarsıntılar

8. Hafta: Adalet Ağaoğlu’nın Üç Beş Kişi romanında Türk toplumundaki siyasi çatışmaların akisleri

 

 

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.