E-Bülten Kaydı

“Suç ve Ceza”: Hukukun Toplumsal Bağlamı

Hoca: Muhammed Demirel

Gün ve Saat: Perşembe, 19.00 / 15 Mart – 19 Nisan 2018 (6 Hafta)

       

 

 

 

 

Bu programda öncelikle ceza hukukunun konusu olan suç niteliğini haiz davranış üzerinde durulacak, bu konudaki ölçütlerin neler olduğu üzerine genel bir bakış ortaya konulacaktır. Bu yapılırken de hukuka aykırılık, haksızlık, korunan hukuki değer gibi bazı önemli kavramlar, aralarındaki ilişki de göz önünde bulundurularak açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede bilhassa hukuk öğrenimi görmemiş olan ve fakat konu hakkında genel bilgisi bulunan katılımcılara yönelik daha detaylı konulara ve tartışmalara değinilmeden evvel kapsamlı bir önbilgi sağlanacaktır. Nitekim hangi davranışın suç niteliğini haiz olacağının belirlenmesinden sonra bu davranış karşısında uygulanacak cezalar üzerinde genel olarak durulduktan sonra geçmişten itibaren ileri sürülen farklı teorik görüşler çerçevesinde esas olarak bu cezaların amacı ve meşruluğu incelenecek, bu konularda derin tartışmalar ve fikir teatileri yapılarak en makul olana yaklaşılmaya çalışılacaktır. Buradan hareketle de geçmişteki örnekler de dikkate alınarak ölüm cezası üzerine bir bakış getirilecek, aynı şekilde hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından da bir değerlendirme yapılacaktır. Nihayet tüm bu cezalara alternatif olarak son yıllarda ortaya konulan ve geliştirilen failin topluma kazandırılmasına yönelik olarak cezalara alternatifler, çeşitli istatistiki bilgilerle ele alınacaktır. Program kapsamında, bir sonraki hafta ele alınacak konu hakkında kısa okuma parçaları dağıtılacak olup, katılımcıların ders esnasında tartışmalara katılması ve katkı sunması beklenecektir.

Ön Okumalar

Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında, Çeviren: Sami Selçuk, İmge Kitabevi.

Program İçeriği

1. hafta

Temel Kavramlar Üzerine (Suç, Hukuka Aykırılık, Haksızlık, Korunan Hukuki Değer vs.)

2. hafta

Suçlar, Cezalar, Cezaların Meşruluğu ve Amacı (I)

       3. hafta

Suçlar, Cezalar, Cezaların Meşruluğu ve Amacı (II)

4. hafta

Ölüm Cezası ve Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Üzerine

5. hafta

Failin Topluma Kazandırılmasına Yönelik Çözümler (I)

6. hafta

Failin Topluma Kazandırılmasına Yönelik Çözümler (II)

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.