E-Bülten Kaydı

Sosyal Bilimlerin Yapısı

Hoca: Mahmut Hakkı Akın

Gün ve Saat: Cuma, 18.00 / 04 Mart – 22 Nisan 2016 (8 Hafta)

 

 

 

 

Bu derste genel olarak tarihsel süreçte sosyal bilimlerin bağımsız bilimsel disiplin olma imkânları ve bu yolda karşılaştıkları sorunlar üzerinde durulacaktır. Özellikle sosyal bilimlerin pozitivizmin etkisiyle felsefi spekülasyonu aşarak doğa bilimlerine benzemeye çalışmaları ve bu anlayışın sosyal bilim düşüncesine etkileri tartışılacaktır. Ontolojik olarak doğal gerçekliğin kültürel gerçeklikten farklı bir yapıda olması sosyal bilimler felsefesinin ve epistemolojik ve metodolojik sorunların önemli kaynaklarından birisidir. Kültürel gerçeklik, tarihsel olmasının yanında belli zaman ve mekân sınırlarında insanlar arası etkileşimler yoluyla üretilen bir gerçekliktir. Aynı zamanda sosyal bir varlık olarak insan da bu gerçekliğin hem bir ürünüdür, hem de üretenidir. Kültürel gerçekliğin bu yapısı dolayısıyla sosyal bilimlerin bizatihi kendisi bir sosyal bilim konusudur. Bu bağlamda sosyal bilimlerin pozitivizmle ilişkisi, bilim felsefesi tartışmalarının sosyal bilimlere yansıması, metodoloji sorunu, hermeneutik ve postmodernizm tartışmaları bu seminerde ele alınacak başlıca konulardır. 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.