E-Bülten Kaydı

Râzî Okumalarına Giriş: Yöntem ve Meseleler

Hoca: Eşref Altaş

Gün ve Saat: Perşembe, 18.00 / 15 Mart – 3 Mayıs 2018 (8 Hafta)

     

 

 

 

 

İslam düşüncesi alanındaki çalışmaların büyük oranda müteahhirin döneme doğru yöneldiği bir vakıadır. Müteahhirin dönemin İslam düşüncesi bakımından en önemli simalarından biri kuşkusuz Fahreddin er-Râzî’dir. Bununla birlikte genelde müteahhirin dönem düşüncesini ve metinlerini nasıl anlayacağımız ve anlamlandıracağımız, özelde bu dönemin imamı olarak telakki edilen Râzî düşüncesini ve metinlerini nasıl anlayıp anlamlandıracağımız, günümüz araştırmacılarının ve bu döneme ilgi duyanların önündeki en büyük problemlerden biridir. İşte bu ders, İslam düşüncesinin büyük bir dönüşüm geçirdiği 12 ve 13. yüzyıl düşüncesine ve yüzyılın en etkili alimlerinden Râzî düşüncesine bir giriş olarak tasarlanmıştır. Bu çerçevede bu derste öncelikle Râzî’nin devraldığı miras, Râzî’nin entelektüel ağı ve eserlerinin muhteva, nitelik ve kronolojisi üzerinde durulacak, ardından 12 ve 13. yüzyıl düşüncesinin ve Râzî düşüncesinin anlaşılmasına örneklik teşkil edecek örnek meseleler metinler üzerinden tetkik edilecektir. Bu meseleler, kelam ve felsefe ilişkilerinin ve ayrım noktalarının da takip edilebileceği şekilde organize edilecek, böylece dönemin ana yönelimlerinin tespit edilmesine çalışılacaktır. 12. yüzyıl sonrası İslam düşüncesine ait metinlerin büyük oranda dolaşıma sokulmamış fikirleri barındırdığı göz önüne alındığında bu ders, söz konusu dönemle ilgili gelecekteki çalışmalara bir teşvik olma umudunu da zımnında barındırmaktadır.

 

Ön Okumalar

İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Râzî, ed. Ömer Türker, Osman Demir, İsam Yayınları.

Eşref Altaş, Fahreddin er-Râzî’nin İbn Sînâ Yorumu ve Eleştirisi. İz Yayıncılık.

 

Program İçeriği

1. hafta

Giriş: Râzî’nin Tevarüs Ettiği Miras

2. hafta

Râzî’nin Hayatı, Yenilenme Dönemi ve Yeni-Eş‘arîlik

3. hafta

Eserler: Muhteva, Yönelimler ve Kronoloji

4. hafta

Yöntemsel Sorunlar: Tahkîk ve Teşkîk

5. hafta

Meseleler ı: Nazarın imkanları

6. hafta

Meseleler ıı: Kâdir-i muhtar ve mûcib bizzat

7. hafta

Meseleler ııı: Nefs Teorisi

8. hafta

Meseleler ıv: Nefsin Kurtuluşu

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.