E-Bülten Kaydı

Oryantalizm: Batı’da İslam Araştırmaları

Hoca: Bilal Gökkır

Gün ve Saat: Çarşamba, 18.00 / 04 Mart - 22 Nisan 2015 (8 Hafta)

Katılım Şartları: Alana dair temel okumalar yapmış olma

Bu seminerde özellikle sömürgecilik dönemi ve sömürgeciliğin bitişinde Batı’da İslam hakkında yapılan bir kısım çalışmaların tahlilleri yapılacaktır.  İngiliz oryantalizmi örneğinden yola çıkılarak W.Mur, W. Tisdall, C. Torrey, R. Bell, M. Watt ve A. Jeffery gibi isimler ve eserleri üzerinde durulacaktır. Eserlerdeki fikir ve yaklaşımların dini ve siyasi altyapısı, sonraki dönemlerde yansımaları ve bilhassa Müslüman müellifler tarafından varsa cevapları üzerinde durulacak aynı zamanda akademik anlamda etkilerine de değinilecektir. Oryantalizm, oksidentalizm, öteki, misyonerlik, sömürgecilik, Darwin ve evrim teorisi, Batı pozitivizmi, materyalizm, Batı din araştırmaları, dilbilimsel araştırmalar, Yahudilik ve Hıristiyanlık ve Kutsal metinleri, Kur’an araştırmaları üzerinde sıkça durulacak temel kavramlar olacaktır. Katılımcılar 8 hafta sürecek bu seminerler sonunda oryantalist düşüncenin bilhassa tarihsel düşünce altyapısı ve Yahudi ve Hıristiyan dini temelleri hakkında vukufiyet kazanacaklardır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.